.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Marynarka Wojenna Austro-W?gier w I Wojnie ?wiatowej 1914-1918:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 11:09,
25 wrzesień 2018

Marynarka Wojenna Austro-W?gier w I Wojnie ?wiatowej 1914-1918
Data: Śr 26 Paź, 2005
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja ksi??ki Marynarka Wojenna Austro-W?gier w I Wojnie ?wiatowej

Opis:
Tytu?: Marynarka Wojenna Austro-W?gier w I Wojnie ?wiatowej 1914-1918; autor: Karoly CSONKARETI; wydawca: Arkadiusz Wingert; Przedsi?wzi?cie Galicja; rok wydania: 2004; oprawa: twarda; format: 175x255; j?zyk: polski; ISBN 83-918940-3-7; ilo?? stron: 418; ilo?? fotografii: ok. 116; mapy.

Recenzja:
Ksi??ka, ktr? chc? zarekomendowa? nie jest mo?e super nowo?ci?, bo zosta?a wydana w Krakowie rok temu, ale z racji tego, ?e jej wydawca nie jest potentatem na rynku przesz?a troch? niezauwa?ona. Sam dotar?em do niej przypadkowo, przy okazji szukania materia?w do historii c. i k. armii w czasie I Wojny ?wiatowej. Nie pisa?bym tej recenzji, gdyby pozycja ta nie by?a wci?? w ofercie kilku czo?owych ksi?garni wysy?kowych.

Monografia przedstawia dzieje wojenne floty podwjnej monarchii w okresie 1914-1918. Pocz?tek ksi??ki, jak to cz?sto bywa, traktuje tak?e o latach wcze?niejszych, natomiast jej koniec w oczywisty sposb zbiega si? z ko?cem tej?e floty w 1918 r. Na ponad 200 stronach du?ego formatu mamy w miar? dok?adny opis wszelkich dzia?a? floty austro-w?gierskiej przedstawiony oczywi?cie w koniecznym w takich sytuacjach uwzgl?dnieniem dzia?a? flot jej przeciwnikw. Jest to na pewno nie lada gratka dla pasjonatw wojny na morzu, tym bardziej, ?e ksi??ka dotyczy floty pa?stwa drugorz?dnego, a wi?c wiele z omawianych tu dzia?a? z racji na ich charakter (wojna podwodna, minowa, rajdy szybkich kr??ownikw itd.) nie s? zbyt obszernie omawiane w naszej literaturze. Tekst ilustruj? oczywi?cie mapy oraz tabele.

Nie czuj? si? kompetentny do prostowania ewentualnych b??dw ksi??ki, ale zaznacz? tutaj, ?e przy polskim wydaniu ksi??ki w?gierskiego autora ogromn? prac? wykona? prof. Pawe? Wieczorkiewicz, ktry opracowa? przypisy, pos?owie, aneksy oraz indeksy. Dodatki te, znacznie wzbogacaj?ce tekst zasadniczy, wp?ywaj? na warto?? tej pozycji. Ta konsultacja naukowa jest w ksi??ce bardzo wyra?na nie tylko obj?to?ciowo, ale tak?e merytorycznie (m. in. liczne przypisy). Jest to tak?e ciekawe uzupe?nienie spojrzenia w?gierskiego autora oraz stanu bada? z polskiego punktu widzenia. Wieczorkiewicz w przypisach poszerza i uzupe?nia te elementy, ktre Csonkareti pomin?? (jak si? mo?na domy?la? ten ostatni skupia si? przede wszystkim na flocie monarchii).

Wielkim plusem ksi??ki s? znakomite aneksy: OdeB floty cesarsko-krlewskiej (aneks I) i flot alianckich (aneks II), spis okr?tw c. i k. floty z danymi techniczno-taktycznymi oraz szkicem (rzut z gry i z boku – Aneks III); wybrane okr?ty alianckie (krtkie info bez szkicw – aneks IV). Ksi??k? uzupe?niaj? tak?e: tabela dotycz?ca stopni w marynarce austro-w?gierskiej oraz wa?niejsza bibliografia, ktra uwzgl?dnia pozycje polsko-j?zyczne. Warto tak?e zwrci? uwag?, ?e korzystanie z ksi??ki u?atwiaj? indeksy okr?tw oraz indeks osobowy - rzecz rzadko spotykana w dzisiejszych czasach, wi?c tym bardziej nale?? si? wydawcy s?owa uznania.

I na zako?czenie jeszcze jedna zaleta ksi??ki – znakomite ilustracje. Jest ich w tej pozycji ok. 116 (niestety nie ma ich indeksu). Taka masa ilustracji znakomicie uzupe?nia tekst g?wny, tym bardziej, ?e na og? s? to ilustracje zupe?nie nieznane.

Jedynym minusem jest cena ksi??ki kszta?tuj?ca si? na poziomie przekraczaj?cym 50 z?, ale tego rodzaju mankament mo?naby wymieni? przy znacznej ilo?ci tak?e innych ksi??ek.

Komentarze

Czw 10 Lis, 2005 Go?? napisał:
Ca?kowicie si? zgadzam. ?wietna ksi??ka godna polecenia, opisuj?ca dzieje ju? nieco zapomnianej floty. Nie jestem specjalist? od tego zagadnienia, ale czyta si? ?wietnie. Jako lektur? uzupe?niaj?c? proponuj? "Do ostatniego salutu banderze" asa C.i.K. okr?tw podowodnych Georga von Trappa. Micha?


Dodaj komentarz