.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - III Warszawski Turniej DBA:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

III Warszawski Turniej DBA
Data: Nd 23 Paź, 2005
Autor: Jaros?aw Kocznur
...czyli jak to by?o po raz kolejny!

Jak to cz?sto mwi? do trzech razy sztuka a porem wpada si? w rutyn?! W zwi?zku z tym, ?e III Warszawski Turniej DBA mam ju? za sob? mam nadzieje, ?e wpisa? si? on ju? na sta?e w kalendarz imprez Warszawy! I ?e kolejny odb?dzie si? niezawodnie za rok!

No, ale przechodz?c do konkretw jeszcze zupe?nie na gor?co sprbuje opowiedzie?, co te? si? dzia?o na tym kolejnym spotkaniu osb maj?cych ochot? pobawi? si? w historyczny system bitewny jakim jest De Bellis Antiquitatis!

Dzi?ki uprzejmo?ci Stowarzyszenia Mi?o?nikw Gier Strategicznych "Bazyliszek", czyli organizatorw "IV Turnieju Gier Bitewnych BAZYLISZEK 2004", w dniu dzisiejszym tj. 16. 10. 2005 r. rozegrany zosta? kolejny, ju? III Warszawski Turniej DBA. Impreza ponownie odby?a si? w warszawskim Gimnazjum nr 2, ul. Narbutta 65/71.

Korzystaj?c z okazji chcia?bym po raz kolejny serdecznie podzi?kowa? organizatorom "Bazyliszka" ?e po raz kolejny mog?em skorzysta? z ich pracy organizacyjnej i "podczepi?" turniej historycznych gier bitewnych do tego zjazdu mi?o?nikw wszelkich gier fantasy.

Cho? wi?kszo?? turniejw rozgrywanych w ramach "Bazyliszka" to systemy gier fantasy, mniej lub bardziej nawi?zuj?cych do Warhamera (przepraszam je?li obrazi?em w tym momencie jaki? system fantasy ale w kwestii tych systemw jestem laikiem), to jednak turniej DBA z roku na rok gromadzi coraz wi?cej graczy. W tym roku swj udzia? zg?osi?o 14 osb a faktycznie wzi??o w nim udzia? 13! Na szcz??cie nie by?a to wcale taka pechowa liczba graczy. W porwnaniu z rokiem ubieg?ym, gdzie na 9 osb zg?oszonych wzi??o udzia? 7, to prawie dwa razy wi?cej! Zupe?nie powa?nie udzia? a? tylu graczy uwa?am za bardzo du?y sukces. Bior?c pod uwag?, ?e ca?? imprez? przygotowuje sam bez ?adnego zaplecza, a system DBA nie jest promowany w Polsce przez ?adn? firm? sprzedaj?c? np. wojsko, to taka ilo?? graczy, dorwnuj?ca ju? ilo?ci graczy mniejszych systemw fantasy to moim zdaniem jest co? :)!.

No i najwa?niejsze w tym wszystkim z tych 13 graczy a? 7 by?o zupe?nie nowymi, w turnieju wzi??a rwnie? udzia? jedna przedstawicielka p?ci s?abej!!

A oto lista uczestnikw faktycznie bior?cych udzia? w turnieju, w kolejno?ci alfabetycznej:1. .Adamus Nikola - Nowy gracz i pierwsza dziewczyna na naszym turnieju! Zdoby?a 19 pkt wygrywaj?c dwie i przegrywaj?c dwie pozosta?e bitwy. We wszystkich bitwach straci?a 11 elementw. W grupie graczy z najmniejszym do?wiadczeniem zaj??a II miejsce!

2. Furman Filip - Nowy gracz. Zdoby? 11 pkt wygrywaj?c jedn? i przegrywaj?c trzy pozosta?e bitwy. We wszystkich bitwach straci? 13 elementw. W grupie graczy z najmniejszym do?wiadczeniem zaj??a III miejsce!

3. Gralski Darek - Uczestnik I turnieju (zdoby? w nim zaszczytne III miejsce.) Tym razem zdoby? 22 pkt wygrywaj?c dwie i przegrywaj?c dwie bitwy. We wszystkich bitwach straci? 15 elementw.

4. Kocznur Jaros?aw - Organizator i uczestnik wszystkich dotychczasowych turniejw. Zdoby? 22 pkt wygrywaj?c dwie i przegrywaj?c dwie bitwy. We wszystkich bitwach straci? 9 elementw.

5. Kocznur Micha? - Uczestnik II turnieju (zdoby? w nim zaszczytne II miejsce.) W tym roku zdoby? 14 pkt wygrywaj?c jedn? i przegrywaj?c trzy pozosta?e bitwy. We wszystkich bitwach straci? 11 elementw.

6. Kondratowicz Rafa? - Tegoroczny zdobywca I miejsca, uczestnik II turnieju (zdoby? w nim zaszczytne III miejsce.) Tym razem zdoby? 30 pkt wygrywaj?c trzy i przegrywaj?c jedn? pozosta?? bitw?. We wszystkich bitwach straci? 10 elementw.

7. Makowski Wiktor - Nowy gracz. Zdoby? 22 pkt wygrywaj?c dwie i przegrywaj?c dwie bitwy. We wszystkich bitwach straci? 11 elementw. W grupie graczy z najmniejszym do?wiadczeniem zaj?? I miejsce!

8. Pietka Wojtek - Tegoroczny zdobywca III miejsca, uczestnik wszystkich dotychczasowych turniejw (zdobywca I miejsce w pierwszym turnieju.) Tym razem zdoby? 27 pkt wygrywaj?c trzy i przegrywaj?c jedn? bitw?. We wszystkich bitwach straci? 8 elementw.

9. Rybak Rados?aw - Nowy gracz. Zdoby? 11 pkt wygrywaj?c jedn? i przegrywaj?c trzy pozosta?e bitwy. We wszystkich bitwach straci? 13 elementw.

10. Rybak Pawe? - Nowy gracz, mimo to tegoroczny zdobywca II miejsca. Zdoby? 28 pkt wygrywaj?c trzy i przegrywaj?c jedn? bitw?. We wszystkich bitwach straci? jedynie 4 elementy.

11. ?widerski Tomasz - Nowy gracz. Zdoby? 10 pkt wygrywaj?c jedn? i przegrywaj?c trzy pozosta?e bitwy. We wszystkich bitwach straci? 14 elementw.

12. Zatryb Pawe? - Zdoby? 23 pkt wygrywaj?c dwie i przegrywaj?c dwie pozosta?e bitwy. We wszystkich bitwach straci? 15 elementw.

13. Z?bek Piotr - Nowy gracz. Zdoby? 26 pkt wygrywaj?c trzy i przegrywaj?c jedn? bitw?. We wszystkich bitwach straci? 6 elementw.

Ju? poza turniejem dwie bitwy z Wojtkiem Pietk? rozegra? rwnie? Piotr Jankowski (uczestnik II turnieju).

Do turnieju przygotowano 14 par, czyli 28 armii ze wszystkich czterech okresw, na ktre dziel? si? listy armii do DBA.By?y to nast?puj?ce pary:

1. Wczesny Egipt 3000-1640 p.n.e (I/2a)* & P?ni Beduini 3000-1500 p.n.e (I/6a)

2. Nubia 3000-1480 p.n.e (I/3) & Wcze?ni Libijczycy 3000-1251 p.n.e (I/7a)

3. Egipt Kuszycki 745-593 p.n.e (I/46b) & Egipt Saicki 664-335 p.n.e (I/53)

4. Wczesna Republika Rzymska 400 p.n.e – 275 p.n.e (II/10) & Pyrus 280-272 p.n.e (II/12)

5. Hiszpania – Iberowie 240-20 p.n.e (II/39a) & Hiszpania – Celtoiberowie 240-20 p.n.e (II/39b)

6. W?oscy Lombardowie 775 -1076 r. (III/21b) & Normanowie 888-1072 r. (III/51)

7. Egipt Fatymidw 969-1171 r. (III/ 65) & Syria 1092-1286 r. (IV/7)

8. Rosja 1381 - 1533 r. (IV/44) & P?na Polska 1335 - 1510 r. (IV/66)

9. W?oscy kondotierzy 1320-1495 r. (IV/61) & Francja Ordonansu 1465-1503 r. (IV/82b)

10. Burgundia Ordonansu 1471- 1477 r. (IV/84) & Niemcy 1450 - 1478 r. (IV/13c)

11. Armia Lizymacha 320-281 p.n.e (II/17) & P?na Grecja hoplitw 450-275 p.n.e - Tesalia (II/5d)

12. Seleucydzi 320 r. p.n.e. - 280 r. p.n.e. (II/19a) & Ptolemeusze 1450 - 1478 r. (II/20a)

13. Wczesne Bizancjum 493- 449 r. (III/4a) & W?oscy Ostrogoci 493 - 561 r. (III/3)

14. Bretonia 580- 1072 r. (III/18) & Frankowie Karolingw 639 - 888 r. (III/28)

* W nawiasie podano numer armii wed?ug list armii do tego systemu. Cyfra rzymska oznacza numer cz??ci listy, a arabska z ewentualnym oznaczeniem literowym numer armii w danej cz??ci.

Do gry w turnieju nie wylosowano jedynie pary armii nr 2. (Ta armia zreszt? po raz kolejny nie mia?a okazji zagra? w turnieju, gdy? by?a rwnie? przygotowana na ubieg?oroczny turniej i wtedy podobnie jak w tym roku nie zosta?a wylosowana do gry:)!)

Tak jak dotychczas wszystkie armie przygotowane do turnieju i bior?ce w nim udzia? zosta?y pomalowane i s? w?asno?ci? organizatora turnieju, czyli autora niniejszego tekstu. Dlatego troch? obawiam si? czy przy takim wzro?cie zainteresowania tym turniejem (jak mia?o to miejsce w tym roku) za rok b?d? w stanie go przygotowa?, czyli wystawi? odpowiedni? liczb? armii :)!

W tym roku zrobi?em to ju? nieco z trudem cho? bowiem mog? wystawi? do gry ponad 120 armii do DBA ale nawet z takiej liczby armii dobranie odpowiednio zrwnowa?onych par armii nie jest wcale ?atwe! Mo?e tym razem nie by?o a? tak pasjonuj?cej bitwy jak stoczona rok temu bitwa mi?dzy Wojtkiem Pietk?, a Paw?em Jankowskim (trwa?a ok. 3 godzin), mi?dzy armi? Aleksandra Macedo?skiego a Trakami. Ale za to uda?o nam si? rozegra? wszystkie zaplanowane bitwy i zako?czy? turniej w przewidzianym przez organizatorw terminie!

A zatem sukces organizacyjny pe?ny :)!

Mam nadzieje, ?e wszyscy uczestnicy tegorocznego turnieju dobrze si? na nim bawili, bo dla mnie przede wszystkim o to chodzi?o, i ?e przynajmniej w takim samym gronie uda nam si? spotka? najdalej za rok!

Za wszystkie, mam nadzieje drobne, potkni?cia organizacyjne serdecznie przepraszam:)!

Tegoroczny zdobywca I miejca Rafa? Kondratowicz - po lewej- rusza do ataku


Pawe? Rybak - II miejce - pochyla sie nad swoj? egipsk? armi? - W g??bi Rafa? palnuje swj kolej ny ruch


Mam nadzieje ?e wszyscy bawili si? tak dobrze jak Wiktor Makowski


Turniej rozpocz?ty, na pierwszym planie Pawe? Jankowski toczy pozaturniejow? bitw?


Tegoroczni uczestnicy Turnieju DBA

Komentarze

Wt 08 Lis, 2005 Jarek napisał:
Witam
Oczywi?cie, ?e mo?liwo?? rozgrywania bitew w DBA w Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych przy ul. Mokotowskiej 55 da?a mi?dzy innymi mo?liwo?? zapoznania si? z tym systemem pewnej grupie nowych graczy i wej?cia tego systemu rwnie? do klubu na ul. Erazma z Zakroczymia 344. Jestem zatem bardzo wdzi?czny za mo?liwo?? przychodzenia do tej pracowni z moim wojskiem i spotykania si? tam z osobami ktre chcia?y ze mn? zagra? w DBA. Cieszy mnie rwnie? fakt, ?e cz?onkowie pracowni na Mokotowskiej ktrzy dzi?ki temu mogli obserwowa? rozgrywki w DBA, a wcze?niej nie zna?y tego systemu, zainteresowa?y si? nim i uzna?y go za na tyle atrakcyjny, ?e przenios?y go do klubu na Pradze!
Je?eli jednak mwimy ju? o wszystkich sposobach popularyzacji DBA w Polsce to nale?y rwnie? wspomnie?, ?e pewna cz??? nowych graczy na turnieju pojawi?a si? rwnie? dzi?ki tej stronie i artyku?om o tym systemie ktre ukazuj? si? na niej.
Najwa?niejszy jednak moim zdaniem jest fakt, ?e system DBA jest ciekawym cho? prostym systemem do historycznych gier bitewnych o czym moim zdaniem ?wiadczy w?a?nie fakt, ?e budzi on coraz wi?ksze zainteresowanie a liczba osb chc?cych gra? w ten system stale ro?nie :)!.
Jarek

Wt 08 Lis, 2005 Go?? napisał:
Jarku z przykro?ci? czytaj?c o turnieju nie znalaz?em ?adnego s?owa na temat ?rd?a sukcesu dwukrotnej liczby uczestnikw na turnieju. A to przecie? w Pracowniach Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych przy ul. Mokotowskiej 55 i ul. Erazma z Zakroczymia 344 odbywa?y si? bitwy, dzi?ki ktrym by?a taka liczba graczy na turnieju

Nd 30 Paź, 2005 Nikol napisał:
O tak, dla Jarka nale?? si? szczeglne gratulacje. Pomimo takiego op?nienia, to sk?ada? armie, zajmowa? si? "administracj?" jednocze?nie staraj?c si? zachowa? oglny porz?dek:D

Sob 29 Paź, 2005 Go?? napisał:
Zalagowa?em si? ale wysy??m jako go?? nie wiem dlaczego Filip

Sob 29 Paź, 2005 Go?? napisał:
My?l? ?e turniej uda? si? znakomicie gratulacje dla Jarka.

Śr 26 Paź, 2005 Jarek napisał:
Witam
Przygotowuj?c pary armii do tegorocznego turnieju stara?em si? wr?cz, aby by?y one zrwnowa?one, czyli ?eby jedna z armii nie mia?a znacz?cej przewagi nad drug? ze wzgl?du na swj sk?ad. Z tego wzgl?du par? 5-t? (dwie armie hiszpa?skie) uwa?a?em i uwa?am wr?cz za najlepsz? na turnieju. Oczywi?cie mo?na powiedzie?, ?e przy takich samych si?ach obu stron ka?da gra sprowadza si? do rzutu kostk? (nawet w Napoleonie:)!). Ja jednak wychodzi?em z innego za?o?enia. Takie same si?y obu stron powoduj?, ?e to w?a?nie umiej?tno?ci gracza decyduj? o zwyci?stwie.
W ko?cu w szachach obaj gracze maj? identyczne si?y i mo?liwo?ci ruchw a gra ta jest uwa?ana przez wielu za krlow? gier na dodatek wspaniale ucz?c? taktyki a nawet strategii. Uwa?a?o tak zreszt? wielu wybitnych wodzw:)!
Co prawda w szachach nie u?ywa si? kostki:), mimo wszystko jednak w?a?nie na tej podstawie uwa?am, ?e rwne si?y obu stron to najlepszy sprawdzian dla gracza.
Pozd
Jarek

PS.
Troch? mo?e nieskromnie;) powiem, ?e coroczny dwukrotny przyrost liczby uczestnikw mojego turnieju (I - 3 graczy, II - 7, III - 13) uwa?am wr?cz za do?? spory sukces. Tym bardziej, ?e o ile si? orientuje nie wzi?li w nim udzia?u wszyscy gracze z Polski. Na dodatek jest to jedyny historyczny system bitewny, ktry tak zwi?ksza ilo?? swoich graczy w Polsce i chyba rwnie? jedyny Polski turniej historycznych systemw bitewnych:)! Na dodatek dzi?ki temu, ?e odbywa? si? na Bazyliszku wspomniano o nim w TV.
Je?li tak dalej pjdzie to naprawd? nie wiem czy sprostam wyzwaniu jakim mo?e si? okaza? zorganizowanie (a w?a?ciwie przygotowanie armii) na kolejny turniej za rok :)!!!

Wt 25 Paź, 2005 Go?? napisał:
to by?em ja Wojtek - niestety nie mog? si? zalogowa?;)

Wt 25 Paź, 2005 Go?? napisał:
nie do ko?ca si? zgadzam z tez? Paw?a - armie by?y podobne ale to nie znaczy ze trzeba je ustawi? w 2 linie i i?? na siebie do boju. trzeba by?o kombinowa?, uderza? na skrzydle - a tak poszli?cie z Darkiem na ?atwizne

Wt 25 Paź, 2005 Go?? napisał:
Oglnie turniej uwa?am za udany. Gratulacje dla Jarka za dobr? organizacj?. Jedna uwaga do doboru par armii: nr 5 (ktrym i z ktrym gra?em) to praktycznie identyczne armie. Walka nimi - przy rwnorz?dnych graczach sprowadzi?a si? w?a?ciwie tylko do rzutw kostk?, a dobr taktyki mia? marginalne znaczenie. Pozdrawiam. Pawe?.

Wt 25 Paź, 2005 Marcin G napisał:
Prawie dwukrotny przyrost liczby uczestnikw to jest jednak jaki? sukces!

Wt 25 Paź, 2005 Jarek napisał:
O emocjach panuj?cych na turnieju, a o ktrych wspomina Wojtek, usi?owa?em napisa? w poprawionej wersji artyku?u ktr? przes?a?em Marcinowi dwa dni po turnieju we wtorek18.10. Niestety na strone wszed? pierwotny tekst i Marcin nie chce go ju? zmieni?. Gdyby zatem kogo? interesowa?o co? wi?cej ni? tylko dane statystyczne to poni?ej przedstawiam krtki opis roztrzygni?cia Turnieju.
Bo w tym mom?cie by?o ich najwi?cej, kiedy zacz??y si? rozstrzyga? jego wyniki! Bo naprawd? wszystko rozstrzygn??o si? dopiero w ostatniej chwili!

Zdobywca pierwszego miejsca Rafa? Kondratowicz po dwch pierwszych bitwach mia? zaledwie 9 pkt. i dopiero dwie ostatnie walki przynios?y mu a? 21 pkt., co da?o w sumie 30 jako jego ostateczny wynik. (Swoj? drog? b?dzie, co przypomina? Rafa?owi jak znw zacznie mwi? o swoim braku szcz??cia na kostce, bo w tych dwch bitwach mia? podobno bardziej ni? szcz??liwe rzuty:)!)

Piotr Z?bek (mocno typowany przed turniejem na punktowane miejsce przez klub na Mokotowskiej) po ostatniej swojej bitwie (i przedostatniej bitwie turnieju) zebra? w sumie 26 pkt. Wydawa?o si? wiec w pierwszej chwili, ?e zajmie III miejsce.
Tymczasem Wojtek Pietka (zdobywca pierwszego miejsca w pierwszym turnieju dwa lata temu) mia? w tym momencie 25 pkt. i gra? jeszcze swoj? ostatni? bitw? i ostatni? bitw? ca?ego turnieju! Sz?o mu ca?kiem nie?le, wi?c gdyby j? wygra? zdobywaj?c 33 pkt mg?by nawet zmieni? ca?y uk?ad wynikw zajmuj?c pierwsze miejsce!
Niestety Wojtkowi nie uda?a si? ta sztuka jednak i tak nieco zamiesza? w wynikach gdy? zdobywaj?c ostatecnie 27 pkt. rzutem na ta?m? odebra? 3 miejsce Piotrowi!!!
Warto rwnie? wspomnie?, ?e o w?os od zaj?cia I miejsca w turnieju by? Pawe? Rybak bezapelacyjny tegoroczny czarny ko?. Gdyby to mu, si? uda?o mo?na by powiedzie? o zasadzie, ?e Warszawski Turniej DBA wygrywa gracz, ktry dopiero zaczyna zabaw? z tym systemem. (Tak, bowiem by?o na pierwszym i drugim turnieju!).

Pon 24 Paź, 2005 Go?? napisał:
Ech a mi za spraw? dobrze graj?cego Radka Rybaka i zmeczenia spowodowanego 6 grami lepsze miejsce w turnieju wymkne?o sie w ostatniej chwili z r?k.
Podziwiam Jarka ktry gra?, wydawa? armie, podawa? przepisy i zdziera? gard?o na raz;)
Wojtek Pi?tka


Dodaj komentarz