.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - American Battlelines:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:33,
21 paĽdziernik 2018

American Battlelines
Data: Pi± 26 Sie, 2005
Autor: Konrad Sosi?ski
American BattleLines bazuje na znanym ju? polskim graczom innowacyjnym systemie modu?owym, ktry zosta? zastosowany po raz pierwszy w systemie Mein Panzer

American BattleLines firmy ODGW jest kompletnym systemem regu? do rozgrywania star? na poziomie batalionu/regimentu w okresie wojen toczonych w Ameryce P?nocnej w latach 1775 – 1865. Regu?y systemu obejmuj?, zatem nie tylko znane powszechnie Wojn? o Niepodleg?o?? Stanw Zjednoczonych i Wojn? Secesyjn? ale tak?e inne mniej znane konflikty: Wojn? o Niepodleg?o?? Teksasu i Wojn? Ameryka?sko – Meksyka?sk?.

Oglnie o systemie


American BattleLines bazuje na znanym ju? polskim graczom innowacyjnym systemie modu?owym, ktry zosta? zastosowany po raz pierwszy w systemie Mein Panzer. System ten polega na stworzeniu zestawu regu? podstawowych w zupe?no?ci wystarczaj?cych do prowadzenia rozgrywki, wok? ktrego jest jednocze?nie budowany system modu?w dodatkowych wprowadzaj?cych zasady dodatkowe. Zasad? przy tym jest, i? mechanika gry nie zostaje zak?cona w ?aden sposb, je?eli gracze nie u?ywaj? ktrego? z modu?w dodatkowych lub u?ywaj? jedynie jego cz??ci.

Przepisy pozwalaj? graczom „dorosn??” do zastosowania pewnych mechanizmw oraz wybra? te zasady, ktre im odpowiadaj?, a odrzuci? te, ktre uwa?aj? za zbyt szczeg?owe. Takie przyjazne dla graczy podej?cie twrcw gwarantuje zachowanie odpowiedniego balansu pomi?dzy wierno?ci? historycznego odwzorowania, a „miodno?ci?” i p?ynno?ci? rozgrywki.Skala gry


W American Battlelines 1 cal odpowiada 25 jardom w rzeczywisto?ci. Jedna podstawka odpowiada jednej kompanii, czyli oko?o 20-30 ?o?nierzom w rzeczywisto?ci. Skala czasowa nie jest dok?adnie okre?lona – jedna tura w zale?no?ci od sytuacji mo?e odpowiada? od 5 do 20 minut czasu rzeczywistego.Opis oddzia?w


Jak ju? wspomniano American BattleLines to system zak?adaj?cy rozrywk? jednostkami wojskowymi w skali batalionu lub regimentu. Na jednostk? tak? sk?ada si? (w zale?no?ci od jej rzeczywistej liczebno?ci) od 1 do 10 podstawek modeli. Na jednej podstawce umieszczone jest od 1 do 4 figurek. Ilo?? modeli na podstawce uzale?niona jest z kolei od rodzaju jednostki, jak? ta podstawka reprezentuje. Zazwyczaj do okre?lonej ilo?ci podstawek do??czona jest tak?e sekcja dowdcza. Przyk?adowo widniej?cy przy regularnym regimencie piechoty Konfederatw zapis 10I/1F – oznacza, ?e regiment ten liczy 10 podstawek piechoty i jedn? piesz? podstawk? dowodzenia. Ilo?? modeli na podstawce jest istotna, gdy? okre?la jej skuteczno?? w walce oraz wytrzyma?o?? na ponoszone starty - jedno trafienie w walce to jedna „zabita” figurka, zabicie za? wszystkich figurek na podstawce skutkuje jej eliminacj?.

Rozmiary podstawek r?ni? si? w zale?no?ci od rozmiarw u?ywanych modeli oraz rodzaju wystawianych jednostek. Generalnie piechota i artyleria u?ywa podstawek o rozmiarach 1” x 1” cala, oficerowie 1/2” x 1/2” a kawaleria podstawek o rozmiarach 1” x 1/2”.

W systemie American BattleLines efektywno?? jednostek na polu bitwy bazuje na 3 nast?puj?cych kryteriach: Morale, Uporz?dkowanie oraz Zaopatrzenie w Amunicj?. Post?py rozgrywki wp?ywaj? na kumulatywn? redukcj? tych czynnikw, a tym samym na zmniejszenie efektywno?ci poszczeglnych jednostek w grze.Same oddzia?y w grze opisywane s? za pomoc? kilku faktorw:

Rok: data wej?cia poszczeglnych rodzajw oddzia?w do s?u?by;

TQ (Troop Quality): wsp?czynnik wyszkolenia oddzia?u odpowiadaj?cy za efektywno?? podejmowanych przez ten oddzia? czynno?ci w grze;

MM (Meele Modifier): wsp?czynnik efektywno?ci w walce wr?cz;

FM (Fire Modifier): wsp?czynnik efektywno?ci w walce ogniowej;

SK (Skirmish): mo?liwo?? wydzielenia z oddzia?u pododdzia?w do walki w szyku rozproszonym;

Stands: ilo?? i rodzaj standw (podstawek) wchodz?cych w sk?ad jednostki;

Weapons: rodzaj uzbrojenia b?d?cego historycznie na wyposa?eniu oddzia?u;

Notes: Dodatkowe adnotacje odno?nie oddzia?u, zdolno?ci specjalne, stosowane taktyki, wyst?powanie etc.

B?d?ca na wyposa?eniu oddzia?w bro? jest opisywana za pomoc? skuteczno?ci na poszczeglnych dystansach oraz szybkostrzelno?ci. Artyleria natomiast dodatkowo posiada podzia? na kilka klas i rodzajw oraz dodatkowy wsp?czynnik FF (Fire Factor) odpowiadaj?cy jej skuteczno?ci.

Przebieg rozgrywki


Gra jest podzielona na tury. W czasie ka?dej tury gracze mog? jednokrotnie aktywowa? (poruszy? i wykona? inne dopuszczalne czynno?ci) ka?dy ze swoich oddzia?w. Ka?da tura dzieli si? z kolei na 3 fazy:

Faza I to Przygotowanie – gracze ustalaj? inicjatyw?, wykonuj? rzut na kompetencj? poszczeglnych oficerw i usuwaj? znaczniki z poprzedniej tury.

Faza II Aktywacje – gracze naprzemiennie aktywuj? swoje jednostki zgodnie z tabel? aktywacji (ustaj?c? ile jednostek mo?e zosta? poruszone w danej aktywacji), wtedy te? jednostki s? poruszane, prowadzony jest ogie?, wykonywane s? szar?e, zmieniane szyki etc. Jednostka aktywowana otrzymuje ?eton ”Activated” i nie mo?e by? ponownie w tej turze poruszona.

Faza III Walka Wr?cz – jednostki zaanga?owane w walce wr?cz wskutek wykonanej szar?y oraz jednostki b?d?ce celem szar?y wykonuj? swoje ataki. Ta faza jest symultaniczna i efekty walki wr?cz s? wprowadzane w ?ycie natychmiast po jej zako?czeniu.

Po zako?czeniu tury rozpoczyna si? nast?pna tura. Ilo?? tur okre?la wybrany przez graczy scenariusz.Zawarto?? podr?cznika


Jak ju? wspomniano, aby skutecznie prowadzi? rozgrywk? wystarczy zapozna? si? z regu?ami podstawowymi gry, ktre odnosz? si? do wszystkich aspektw wczesnego pola walki. Regu?y te za? mo?na dowolnie wzbogaca? o zasady znajduj?ce si? w Modu?ach (Drop Ins). Poszczeglne modu?y rozszerzaj? zasady podstawowe o rozbudowan? struktur? dowodzenia, zasady specjalne odno?nie wykorzystania budynkw i innych struktur, morale, artylerii, kawalerii, r?nych rodzajw i taktyk walki piechoty etc.

Sam podr?cznik do gry oprcz zasad zawiera drobiazgowe informacje odno?nie struktury oddzia?w bior?cych udzia? w poszczeglnych konfliktach oraz tabele uzbrojenia. Ponadto podr?cznik zawiera wiele scenariuszy, kary referencyjne, zestaw ?etonw – s?owem wszystko, co niezb?dne do prowadzenia rozgrywki.

Podobnie jak w przypadku systemu Mein Panzer tak?e i w American Battlelines podr?cznik do systemu zosta? wydany w postaci wk?adu do segregatora i zosta? opatrzony indywidualnym kodem aktywacyjnym. Kod ten umo?liwi posiadaczowi tego podr?cznika na dost?p do jego elektronicznej wersji oraz nieodp?atny dost?p do wszelkich jego modyfikacji, wznowie? i errat.Modele


System American Battleliens mo?e by? u?ywany dos?ownie z ka?dym rodzajem modeli w dowolnej skali od 6 mm do 25 mm. Podr?cznik zawiera tabele broni, odleg?o?ci i poruszania dostosowane do ka?dej z tych skal.

System w Polsce b?dzie dystrybuowany z modelami w skali 10 mm produkcji GHQ z nastawieniem na okres Wojny Secesyjnej. Obecnie firma GHQ wyda?a pe?n? lini? modeli do Wojny Secesyjnej obejmuj?c? kilkadziesi?t rodzajw modeli piechoty (r?ne typy mundurw, pozy i funkcje), kawalerii, artylerii (zarwno w wersji rozstawionej jak i transportowej) oraz modeli pomocniczych (sztaby, wozy taborowe, umocnienia polowe etc.). Blistery z modelami piechoty i kawalerii zawieraj? zazwyczaj 1 pe?en regiment wraz z sekcj? dowodzenia. Blistery artylerii zawieraj? 1 lub 2 dzia?a – w zale?no?ci od kalibru dzia?a mo?e wyst?powa? tak?e obs?uga oraz zaprz?gi.Modele do gry b?d? dost?pne na stronie Wargamera oraz we wsp?pracuj?cych z firm? sklepach.Co w Polsce?


Firma Wargamer b?dzie prowadzi? dystrybucj? gry i podobnie jak w przypadku Mein Panzer i Micro Armour do?o?y wszelkich stara?, aby zaprezentowa? j? wsz?dzie tam gdzie to b?dzie mo?liwe. Z ca?? pewno?ci? b?dziecie mogli zobaczy? gr? na wszystkich wi?kszych konwentach gier, w czasie r?nego rodzaju targw modelarskich i innych tego typu imprez. Ponadto, gra b?dzie prezentowana we wsp?pracuj?cych z Wargamerm sklepach z grami. Oczywi?cie zawsze mo?na b?dzie zobaczy? American BattleLines „w akcji” w Klubie Gier Strategicznych przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie w czasie zaj?? klubowych (soboty w godz. 10 – 17).

Gra jest w j?zyku angielskim, ale rozpocz??y si? prace nad t?umaczeniem zasad podstawowych do gry oraz tabel pomocniczych. Materia?y te zostan? jak zwykle opublikowane na stronie Wargamera.

Komentarze

Czw 22 Gru, 2005 dragon napisał:
Popieram Bladyrunnera. :))

Czw 15 Gru, 2005 Hubert napisał:
Je?eli by? to regiment unii, ktrych z zasady nie uzupe?niano, to mog?a mie? mniej ni? 20 ?o?nierzy...

Pozdrawiam

Śr 07 Gru, 2005 Bladyrunner napisał:
Nie wiemdzia?em, ?e jedna kompania ma 20-30 ?o?nierzy :D

Wt 22 Lis, 2005 nEY napisał:
Witam

No c? w system nie gra?em. Wygl?da faktycznie interesuj?co ale obawiam si?, ze podobnie jak pozosta?e gry (konkretnie Main Panzer) pobieznie trktuje spraw? dowodzenia co przyznaj? jest moim konikiem:). Ale nie gra?em wi?c nie wiem - mam nadziej?, ?e b?d? mia? kiedy? mo?liwo?? jej zobacznia.

Pozdrawiam

Pi± 04 Lis, 2005 Go?? napisał:
Ja ju? gra?em na Bazyliszku. System jest bardzo udany i rewelacyjni eprezentuje si? na stole. Zasady s? jasne a przeliczanie nie nastr?cza k?opotw. Polecam!
Karmel

Wt 18 Paź, 2005 Go?? napisał:
Najbli?sza prezentacja American Battlelines odb?dzie si? w warszawie w ksi?garni Faber&Faber w 20.10. o godz. 15.30

Nd 18 Wrz, 2005 Zeka napisał:
Tak?e mam nadziej?, ?e znajd? innych graczy... W ko?cu ile czasu figurki mog? zbiera? kurz? ;)
A system, o ktrym wy?ej mowa zapowiada si? ca?kiem ciekawie...

Pi± 02 Wrz, 2005 Piotr napisał:
Zapowiada si? ca?kiem ciekawie :) I mam nadziej?, ?e jako mi?o?nik ACW znajd? ch?tnych do gry.


Dodaj komentarz