.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Wojny husyckie:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 11:19,
25 wrzesień 2018

Wojny husyckie
Data: Śr 13 Lip, 2005
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja ksi??ki "Wojny husyckie", autor Piotr Marczak

Opis:
Tytu?: Wojny husyckie, Autor: Piotr Marczak, Wydawca: Agencja wydawnicza Egros, Rok wydania: 2004, Oprawa: mi?kka, Format: 165 x 240, J?zyk: polski, ISBN 83-881853-1-4, Seria: W kr?gu ?redniowiecza, Ilo?? stron: 120, Ilustracje czarno bia?e i kolorowe.

Recenzja:
Agencja Wydawnicza Egros od jakiego? czasu wydaje broszurowe ksi??eczki dotycz?ce mniej lub bardziej ?redniowiecza. Recenzowana ksi??ka „Wojny husyckie” jest prac? w tej serii najobszerniejsz? bo licz?ca ok. 120. Autor ksi??ki Piotr Marczak, jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i jak sam twierdzi interesuje si? ?redniowieczn? technik? wojskow?.

G?wna tre?? ksi??ki zawarta jest w trzech rozdzia?ach. Rozdzia? pierwszy przestawia posta? Jana Husa i pocz?tek husytyzmu – jest to w?a?ciwie rozdzia? wst?pny przedstawiaj?cy t?o i genez? wydarze?.

Rozdzia? drugi przedstawia nam wojsko husyckie. Autor omawia osobno piechot?, kawaleri?, artyleri?, wozy bojowe, wreszcie taktyk? wojsk husyckich. Ka?demu rodzajowi broni po?wi?conych jest kilka stron, a w sumie ponad 30. Tekst zobrazowany jest interesuj?cymi ilustracjami.

Rozdzia? trzeci jest najobszerniejszy i zajmuje po?ow? ksi??ki. Autor przedstawia w nim poszczeglne krucjaty, wewn?trzne walki mi?dzy husytami i kontakty polsko-husyckie. Autor skupia si? oczywi?cie na militarnych aspektach tych wydarze?. Opisy s? jednak do?? powierzchowne i syntetyczne, gdy? autor przedstawia dzieje militarne od 1419 roku a? po rok 1434. Trudno wi?c znale?? jakie? szczeg?owe opisy poszczeglnych bitew i obl??e?, skoro ruch husycki jest sam w sobie do?? skomplikowany, a dzia?ania wojenne toczone z du?ym rozmachem. Mimo wszystko otrzymujemy zwi?z?y opis wojen husyckich, z uwzgl?dnieniem aspektw militarnych. Mimo ograniczonych rozmiarw ksi??ki autor stara si? co jaki? czas poda? nam interesuj?ce szczeg?y, nie poprzestaj?c na wymienieniu miejsc i dat potyczek i wi?kszych star?.

Ksi??k? polecam szczeglnie dla tych, ktrzy wchodz? w temat wojen husyckich. Jest to stosunkowo ?atwo dost?pna i niedroga synteza tych wojen, z uwzgl?dnieniem kluczowych elementw husyckiej sztuki wojennej. Wydaje si?, ?e jest to idealna pozycja dla kogo? kto dopiero wchodzi w zagadnienie. Pomocna mo?e by? mu bardzo bibliografia, w ktrej znajduje si? tak?e sporo tytu?w polskich, po ktre czytelnik mo?e potem si?gn??.

Skoro ju? o bibliografii mowa, ksi??ka nie posiada przypisw szczeg?owych (tak jak inne w tej serii), co nadaje jej charakter opracowania popularnego. Pobie?ny przegl?d bibliografii pozwala powiedzie?, ?e obok literatury polskoj?zycznej autor si?gn?? obficie do czeskoj?zycznej, a tak?e do niemieckoj?zycznej. Oczywi?cie, jak zawsze w takich wypadkach, trudno zweryfikowa? na ile z niej skorzysta? pisz?c ksi??k?, wydaje si? jednak, ?e solidnie podszed? do tematu i w moim przekonaniu mo?na mie? chyba zaufanie do tego co napisa?. Poza tym – wspomnia?em o tym – te ok. 45 pozycji sk?adaj?cych si? na bibliografi?, mo?e by? swego rodzaju „map?” literatury przedmiotu, dla tych ktrzy b?d? chcieli go zg??bi? (mog? si?gn?? np. do „Sztuka wojenna husytw” Durdika, t?umaczonej w Polsce w 1955 r.).

Tekst zobrazowany jest czarno-bia?ymi ilustracjami (raczej o charakterze szkicw) oraz kilkunastoma kolorowymi sylwetkami zbrojnych. Te ostatnie pozostawiaj? wiele do ?yczenia pod k?tem artystycznym daj? jednak pewien obraz sylwetek ?o?nierzy walcz?cych stron, a o to tutaj chodzi. Do minusw ksi??ki zaliczy?bym jednak brak map. O ile nie ma szczeg?owych mapek dotycz?cych poszczeglnych star? (co powiedzmy jest zrozumia?e przy ograniczonej ramowo syntezie) o tyle zupe?nie brakuje mapki pogl?dowej wczesnych Czech – przy nadmiarze wspominanych miast jest to pewne utrudnienie.

Podsumowuj?c ksi??k? polecam jako zwart? syntez? wojen husyckich i pierwszy krok do dalszego zg??biania tematu. Istotne jest zapewne tak?e stosunkowo przyst?pna cena ksi??ki (ok. 20 z?) i jej oglna dost?pno??. Sam fakt poruszenia tematu wojen husyckich jest godny pochwa?y, gdy? nie ma w chwili obecnej na rynku zbyt wielu pozycji na ten temat. Oglnie daj? ksi??ce ocen? dobr?, a za najlepsz? cz??? pracy uwa?am rozdzia? o taktyce wojsk husyckich i poszczeglnych rodzajach broni (czytelnik na ponad 30 stronach znajdzie tu sporo ciekawych informacji).

Przy okazji mo?e kto? pokusi si? o recenzj? ksi??ki Micha?ka na temat wojen husyckich?

Komentarze

Pi± 15 Lip, 2005 klemens napisał:
Rozumiem, ?e mo?e to by? uwaga skierowana do mnie.C?, "Micha?ek" pisze dalej po swojemu, mnstwo barwnych wydarze? i opisw, sporo fragmentw "przytoczonych"z innych dzie?, nieco powtrze?-g?wnie swoich,... no i nadal ?adnych przypisw, odniesie? czy chocia? ?ladw biblografii.Album ze swoimi rysunkami i planszami, opisami bitew/o niektrych przeczyta?em pierwszy raz, ale sprawdzi?em- s? historyczne, a nie jest to mj ulubiony okres/ w kategoriach beletrystyki czy pracy bardziej popularno niz naukowej jest dosy? interesujacy.


Dodaj komentarz