.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - lipiec 2005:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:28,
14 listopad 2018

Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - lipiec 2005
Data: Sob 02 Lip, 2005
Autor: Jaros?aw Kocznur
Kontynuuj?c cykl artyku?w o nowo?ciach wydawniczych przedstawiam informacje o ksi??kach, ktre mog? si? ukaza? w lipcu

DOM WYDAWNICZY BELLONA

Mo?na ju? chyba powiedzie? ?e jak zawsze zaczn? od przypomnienia pozycji, ktre mia?y si? ukaza? w poprzednim miesi?cu, ale si? nie ukaza?y, przechodz?c jako zapowiedzi na czerwiec. W tym miesi?cu jest to w Bellonie prawdopodobnie tylko jedna pozycja. Pisz? prawdopodobnie bo praca zbiorowa NAPOLEON A POLACY zapowiadana ju? od kilku miesi?cy znikn??a z listy zapowiedzi tego wydawnictwa, nie pojawi?a si? natomiast (przynajmniej do momentu kiedy pisze te s?owa) na li?cie nowo?ci. Mo?e to znaczy?, ?e albo zosta?a zupe?nie wycofana albo ?e nie do ko?ca sprawnie dokonuje si? przep?yw informacji mi?dzy r?nymi dzia?ami tego wydawnictwa:

1) SAMOLOT BOMBOWY JER-2. - Benedykt Kempski (Zeszyt nr 217 z serii "Typy broni i uzbrojenia") ISBN 8311101779, oprawa mi?kka, format 170x240 mm, 32 stron.Szerszy opis powy?szej pozycji mo?na znale?? w artykule o nowo?ciach czerwcowych. Miejmy nadzieje, ?e w tym miesi?cu pozycja ta pojawi si? ju? w ksi?garniach.

Zupe?nych nowo?ci zapowiadanych na najbli?szy miesi?c z tego wydawnictwa jest zdecydowanie wi?cej ni? w poprzednim miesi?cu, kiedy to wr?cz sugerowa?em wakacyjny marazm tego wydawnictwa. W lipcu powinno by? zdecydowanie lepiej ni? w czerwcu. Poza tym mam w tych zapowiedziach specjalny „rodzynek” zawi?zany z t? stron?, ale o tym za chwil?. Zupe?nymi nowo?ciami w Bellonie w zapowiedziach na lipiec s?:

2) WOJNY KOZACKIE. - Romualda Roma?skiego ISBN 8311101744, oprawa twarda lakierowana, format 150x210 mm, 248 stron.
Ksi??ka nawi?zuje a nawet w pewnym sensie stanowi kontynuacje wydanej w 1999 r. i niedawno wznowionej „Kozaczyzny”, tego samego autora. Dotyczy najwi?kszego chyba powstania kozackiego pod wodz? hetmana Bohdana Chmielnickiego i zwi?zanej z nim wojny polsko-ukrai?skiej. Nie znam poprzedniej pozycji wi?c trudno mi ocenia? t? zapowied?. Niew?tpliwie jednak temat ten jest ostatnio modny i w ostatnim czasie ukaza?o si? co najmniej kilka ciekawych pozycji dotycz?cych czy to samego powstania czy te? kozaczyzny w ogle.

3) MAGENTA I SOLFERINO 1859 - Ryszarda Dzieszy?skiego (z serii Historyczne Bitwy).

ISBN 8311101361, oprawa mi?kka, format 130x200 mm, 176 stron.
Kolejna pozycja z serii Historyczne Bitwy, z dwch ktre maj? si? ukaza? w lipcu, znw ma by? po?wi?cona w?a?ciwie nie tyle bitwie ile ca?emu szeregowi zdarze? ktre doprowadzi?y na pocz?tku II po?owy XIX w do powstania na P?wyspie Apeni?skim Zjednoczonego Krlestwa W?och. S? z tym zwi?zane dwie (wymienione w tytule) do?? du?e bitwy stoczone g?wnie mi?dzy armiami Francji i Austrii z pewnym udzia?em wojsk Sardynii i Piemontu. Temat niew?tpliwie do?? ma?o znany polskiemu czytelnikowi, ale skromna obj?to?? (176 stron) przy tak do?? szerokim temacie nie zapowiada raczej moim zdaniem bardzo ciekawej pozycji. Niew?tpliwie jednak kupi? t? ksi??k? i nie b?d? bardzo zmartwiony je?li mile si? ni? rozczaruj?.

4) PO?ONKA-BASIA 1660 - Marcina Gaw?dy (z serii Historyczne Bitwy).

ISBN 8311102112, oprawa mi?kka, format 130x200 mm, 400 stron.

Kolejna pozycja z serii Historyczne Bitwy to pozycja d?ugo wypatrywana nie tylko przez jej autora, ktry je?li dobrze pami?tam informowa? nas ?e z?o?y? j? do druku jakie? dwa lata temu, ale jak my?l?, przez wiele osb ktre czytuj? wiadomo?ci na tej stronie i zna autora ksi??ki. ktry jest g?wnym redaktorem strony! Ta pozycja to w?a?nie ten rodzynek o ktrym wcze?niej pisa?em. Przede wszystkim wi?c gratuluj? Marcinie ukazania si? wreszcie twojej pracy. A sama jej obj?to?? wskazuje, ?e mo?e to by? naprawd? kawa? porz?dnej roboty. Ksi??ka dotyczy oczywi?cie kampanii 1660 r. na Litwie i Bia?orusi w ramach dzia?a? wojennych prowadzonych w latach 1651-1667 pomi?dzy Rzeczpospolit? a Moskw? i dwch bitew, pod Po?onk? i nad Basi? stoczonych w czasie tej kampanii. Szkoda tylko ?e Bellona tak d?ugo zwleka?a z wydaniem tej pozycji, gdy? jeszcze kilka miesi?cy temu by? to temat prawie nieznany polskiemu czytelnikowi dzisiaj za? mamy ju? do dyspozycji ksi??k? z wydawnictwa INFORTEDITIONS KAMPANIA ROKU 1660 NA LITWIE - Krzysztofa Kossarzeckiego o ktrej wspomina?em przy okazji wcze?niejszych zapowiedzi. My?l? jednak ?e praca Marcina mo?e si? okaza? - je?li nie ciekawsza - to przynajmniej rwnie interesuj?ca jak ksi??ka Kossarzeckiego. No i zawsze czytelnicy b?d? mogli porwna? spojrzenie i ocen? tych samych zdarze? z dwch (by? mo?e r?nych) punktw widzenia.

5) PIECHOTA WOJSKA POLSKIEGO 1918-1939 - Zdzis?awa Jagie??o ISBN 8311102066, oprawa mi?kka, format 170x240 mm, 240 stron.
Ostatni? zapowiedzi? Bellony jak? chcia?bym przedstawi? jest podobno pierwsza na rynku polskim publikacja po?wi?cona miejscu piechoty w strukturze Wojska Polskiego. Pisz? podobno, bo nie zajmuj? si? okresem historycznym, ktrego ona dotyczy, a zatem nie ?ledz? uwa?nie publikacji dotycz?cych tego okresu. W ka?dym razie pozycja ta ma przedstawi? rozwj organizacyjny tej formacji, system kszta?cenia kadr, proces szkolenia w oddzia?ach liniowych, a tak?e kwesti? wyposa?enia materia?owo-technicznego piechoty. Ma rwnie? zawiera? zestawienia danych dotycz?cych piechoty w armiach innych pa?stw na przestrzeni lat.

Na zako?czenie chcia?bym jedynie w dwch zdaniach omwi? najnowsz? pozycj? wydawnictwa Bellona ktra ukaza?a si? w ksi?garniach na tydzie? przed ko?cem czerwca. Jest ni? LAS TEUTOBURSKI 9 P.N.E Paw?a Rochali z serii Historyczne Bitwy. Dopiero co j? kupi?em, ale nawet po pobie?nym przejrzeniu uwa?am ?e jest to pozycja ze wszech miar interesuj?ca. Zapowiadaj?c t? pozycj? w artykule na czerwiec sugerowa?em, ?e mo?e nie by? bardzo interesuj?ca i ?e jedynie ewentualne informacje na temat o organizacji si? zbrojnych i sposobach prowadzenia wojen przez strony konfliktu mog? by? ciekawe dla jej czytelnika. Zaznaczy?em przy tym, ?e na podstawie do?wiadcze? z innych pozycji HB podchodzi?bym ostro?nie do tych nadziei. Tym bardziej wi?c czuj? si? zobowi?zany przedstawi? moj? opini? o tej ksi??ce ju? po jej ukazaniu si?. ?eby by?y to naprawd? dwa zdania musze napisa? jedynie ?e: ksi??ka wydaje si? naprawd? dobra, a informacje o organizacji si? zbrojnych obu stron wr?cz jedne z najlepszych, je?li nie najlepsze w?rd wszystkich pozycji BH dotycz?cych tego okresu. Rwnie? pozosta?e informacje zawarte w tej ksi??ce wydaj? si? bardzo ciekawe, polecam j? wi?c bardzo serdecznie wszystkim zainteresowanym.Niestety nie znalaz?em ?adnych informacji o ewentualnych zapowiedziach wydawniczych innych wydawnictw zajmuj?cych si? publikacj? ksi??ek mog?cych zainteresowa? czytelnikw tej strony. Ani AGENCJA WYDAWNICZA EGROS, ani ARMAGEDON - BOOKS nie zamierzaj? najprawdopodobniej wyda? nic nowego w najbli?szym miesi?cu. I znw nie pozostaje mi powiedzie? nic wi?cej ni? „szkoda” i „mam ci?g?e nadziej? ?e mo?e za miesi?c b?dzie inaczej”.

INFORTEDITIONS

W zwi?zku z tym ?e wed?ug moich informacji poni?ej wymieniona pozycja ma si? ukaza? dok?adnie 30 czerwca, a proces dystrybucji do ksi?gar? mo?e nieco potrwa? przypominam jeszcze raz o tej moim zdaniem bardzo interesuj?cej nowej pozycji wydawnictwa Inforteditions:PODBOJE ALEKSANDRA WIELKIEGO 336-323 P.N.E - Macieja Milczanowskiego (pozycja z serii bitwy/ taktyka) ISBN 8989943026, oprawa mi?kka, format 145x205 mm, 14 ilustracji i 35 map.

Pozycja ta budzi moje ogromne zainteresowanie z dwch powodw. Po pierwsze b?dzie dotyczy?a zupe?nie innego tematu ni? dwie ostatnie pozycje (tzn. walk z Rosj? w po?owie XVII w.) i ni? wi?kszo?? pozosta?ych ksi??ek z tej serii zapowiadanych przez wydawnictwo (generalnie wiek XVII). A po drugie, o ile tylko b?dzie na takim samym poziomie jak trzy dotychczasowe pozycje tej serii, to bardzo mo?liwe, ?e znajd? tam bardzo du?o ciekawych informacji cho?by na tematy, o ktrych rozmawiali?my na stronie z Robertem Rycharskim przy okazji jego artyku?u o armii macedo?skiej.

Bardzo na to licz?!

Przy okazji pragn? ponownie bardzo serdecznie podzi?kowa? Witkowi Grzelakowi z wydawnictwa Inforteditions za informacje o ich zapowiedziach. Jestem naprawd? bardzo wdzi?czny i licz? w przysz?o?ci na kolejne zapowiedzi.

To tyle, je?li chodzi o zapowiedzi na lipiec i ostatnie nowo?ci. Do zobaczenia za miesi?c.

Komentarze

Dodaj komentarz