.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Pola Katalaunijskie 451 r.:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:27,
14 listopad 2018

Pola Katalaunijskie 451 r.
Data: Pi± 10 Cze, 2005
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki pod tytu?em "Pola Katalaunijskie 451 r.", autor Daniel Gazda

Opis:
Tytu?: POLA KATALAUNIJSKIE 451 r.; autor: Daniel Gazda; wydawca: Dom Wydawniczy Bellona; rok wydania: 2005; oprawa: mi?kka; format: 13 x 20; j?zyk: polski; ISBN 83-11-10135-3; seria: Historyczne Bitwy; ilo?? stron: 175; ilo?? fotografii: 24; ilo?? map: 4.

Recenzja:
Prezentowana pozycja jest drug? ksi??k? tego autora w ramach serii HB (poprzednia to ,,Powstanie Mahdiego 1881 – 99” wyd. 2004 r.). Tym razem D. Gazda zaj?? si?, ma?o znanym polskiemu czytelnikowi okresem p?nego Cesarstwa Rzymskiego.

W pierwszych czterech rozdzia?ach przedstawiono sytuacje polityczn? i spo?eczn? Cesarstwa od roku 395 oraz przyczyny rozpadu imperium na cz??ci zachodni? i wschodni?. Autor ukazuje ci?g?? walk? o tron zachodniego imperium, kolejne zamachy, spiski i inne wydarzenie, ktre wp?yn??y na obni?enie presti?u pa?stwa rzymskiego w?rd plemion ,,barbarzy?cw” otwieraj?c przed nimi granic? imperium. Scharakteryzowano tu rwnie? dzieje powstania i rozwoju pa?stwa Hunw, sylwetk? twrcy jego pot?gi - Attyli oraz wp?yw wywierany przez niego na oba pa?stwa rzymskie.

Kolejne trzy rozdzia?y po?wi?cono opisowi organizacji, uzbrojenia, taktyki walki i sylwetkom dowdcw z armii rzymskiej, armii Attyli oraz oddzia?w sprzymierzonych z adwersarzami plemion barbarzy?skich.

Nast?pny rozdzia? zawiera przebieg kampanii zako?czonej tytu?ow? bitw? oraz opis samej bitwy i jej nast?pstw.

W ostatnim rozdziale D. Gazda przedstawia okres od roku 451 a? do upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. Opisano tu rwnie? losy g?wnych uczestnikw bitwy oraz upadek pa?stwa Hunw.

Cz??? dodatkow? stanowi? teksty ?rd?owe, kalendarium wydarze? oraz bardzo przydatne tablice z imionami i datami panowania w?adcw rzymskich, krlw Hunw i Wizygotw.

Ksi??k? napisano w oparciu o 30 pozycji, w wi?kszo?ci polskoj?zycznych.

Ca?o?ci przyznaj? czwrk? z plusem. Publikacja jest napisana przyst?pnym j?zykiem, co bardzo u?atwia przyswojenie zawartej w niej wiedzy. Ma?o znany okres historyczny, mnogo?? plemion, imion wodzw i krlw, a tak?e ilo?? wydarze?, ktre nale?a?o opisa? musia?a stanowi? dla autora trudne zadanie, z ktrym poradzi? sobie w mojej ocenie bardzo dobrze. Obni?enie noty wynika z macoszego potraktowania samej bitwy na Polach Katalaunijskich. Zdaje sobie spraw?, ?e o przebiegu bitwy stoczonej 1500 lat temu nie ma zbyt wielu ?rde?, ale zwarcie jej opisu na 5 – 6 stronach, z ktrych cze?? zajmuj? teksty ?rd?owe i przemowa Attyli, to chyba lekka przesada.

Na zako?czenie chcia?em jeszcze wspomnie? o nowej szacie graficznej ok?adek ksi??ek z serii HB, ktra od kwietnia bie??cego roku proponuje nam Bellona. Pomys? zunifikowania ok?adek serii poprzez umieszczenie w grnej cz??ci czerwonego pasa, na ktrym umieszczono tytu?, autora i znak serii uwa?am za udany. Natomiast wszystko co mie?ci si? poni?ej, tj. rysunek maj?cy nawi?zywa? do tematu ksi??ki pozostawiam bez komentarza.

Komentarze

Sob 11 Cze, 2005 Marcin G napisał:
Dobre pytanie. Nie wiem tylko od kogo ta proponowana zmiana wyp?yn??a - bo w Bellonie chyba niewiele osb wie, co to jest Osprey. My?l?, ?e przyczyn zmiany nale?y szuka? gdzie indziej.

Pi± 10 Cze, 2005 Hubert napisał:
Zastanawiam si?, na ile zmiana szaty graficznej ok?adki jest powodowan ch?ci? upodobnienia si? do Osprey'a?

Pozdrawiam


Dodaj komentarz