.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze – maj 2005:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:48,
14 listopad 2018

Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze – maj 2005
Data: Wt 03 Maj, 2005
Autor: Jaros?aw Kocznur
Kontynuuj?c cykl artyku?w o nowo?ciach wydawniczych przedstawiam informacje o ksi??kach, ktre mog? si? ukaza? w maju

Kontynuuj?c cykl artyku?w o nowo?ciach wydawniczych przedstawiam informacje o ksi??kach, ktre mog? si? ukaza? w maju.

DOM WYDAWNICZY BELLONA

Zaczn? od przypomnienia pozycji, ktre mia?y ukaza? si? jeszcze w kwietniu, ale nie ukaza?y si? do dzi?:

1) POCZET HETMANW RZECZYPOSPOLITEJ - praca zbiorowa wyd. II.

ISBN 8311100705, oprawa twarda, format 205x295 mm, 592 stron, 250 kolorowych ilustracji, kilkana?cie map przegl?dowych oraz mapy poszczeglnych bitew.2) ZAKONY RYCERSKIE - Edwarda Potkowskiego

ISBN 8311101078, oprawa twarda, format 205x295 mm, 232 stron, bogato ilustrowana.3) NAPOLEON A POLACY - praca zbiorowa

ISBN 8311101213, oprawa twarda, format 205x295 mm, 330 stron, ponad 300 zdj??.W komentarzach do poprzedniego artyku?u informowa?em, i? ksi??ka ta uka?e si? jeszcze w kwietniu, przepraszam bardzo wszystkich tych, ktrzy w zwi?zku z t? informacja szukali tej pozycji w ksi?garniach. ?le zrozumia?em przekazan? mi informacj? dotycz?c? faktycznie ukazania si? pozycji pt. Wojsko polskie w II wojnie ?wiatowej.

Szerszy opis powy?szych pozycji mo?na znale?? w poprzednim artykule. Dodam tylko, ?e ksi??ka Zakony rycerskie pira Edwarda Potkowskiego mog? okaza? si? jedynie zmodyfikowan? wersj? Rycerzy w habitach tego? autora, podobnie jak to mia?o miejsce z Berlinem 1945 Zbigniewa St?pora, co sygnalizowa?em w poprzednim tek?cie, a potwierdzi?o si? po ukazaniu ksi??ki.

Zupe?nymi nowo?ciami zapowiadanymi na najbli?szy miesi?c z tego wydawnictwa s? nast?puj?ce tytu?y:

4) II WOJNA ?WIATOWA 1939-1945 - praca zbiorowa

ISBN 8311101159, oprawa twarda, format 235x335 mm, 520 stron.Ma to by? monumentalna publikacja napisana z wykorzystaniem bada? ?rd?owych, w tym licznych bada? archiwalnych, przez uznane w Polsce autorytety w zakresie historii wojskowo?ci. Odtwarza przebieg dzia?a? militarnych prowadzonych na wszystkich frontach II wojny ?wiatowej, a jednocze?nie przybli?a t?o polityczne tamtych wydarze?. Zawiera najnowsz?, dost?pn? w momencie oddawania ksi??ki do druku wiedz?. Mo?e by? zatem bardzo ciekaw? pozycj? dla mi?o?nikw IIW?.

5) POLA KATALAUNIJSKIE 451 r - Daniel Gazda (z serii Historyczne Bitwy).

ISBN 8311101353, oprawa mi?kka, format 130x200 mm, 176 stron.Kolejna nowa pozycja z serii Historyczne Bitwy ma by? po?wi?cona jednej z najwa?niejszych bitew w dziejach Europy. Bitwy mi?dzy hordami barbarzy?cw pod przywdztwem legendarnego krla Hunw, Attyli oraz dowodzon? przez "ostatniego Rzymianina" – Aecjusza, armi? zachodniorzymsk? i sojuszniczymi si?ami germa?sko-ala?skimi. Wynik tej bitwy prawdopodobnie zadecydowa? o przetrwaniu cywilizacji zachodniej, a przynajmniej o dalszym powolnym jej schy?kowi w ciemne wieki ?redniowiecza.

6) WYPRAWY KRZY?OWE I ?ACI?SKI WSCHD XI-XIV - Michel Balard

ISBN 8311101035, oprawa twarda lakierowana, format 170x240 mm, 384 stron.Ksi??ka napisana przez wybitnego francuskiego historyka, jednego z najwi?kszych ?yj?cych autorytetw w dziedzinie bada? nad wczesnym ?redniowieczem. Jest zaliczana do najlepszych z dost?pnych na ?wiecie powa?nych publikacji traktuj?cych o wyprawach krzy?owych. Stanowi doskona?? syntez? wydarze? na Bliskim Wschodzie w tamtym czasie. Przedstawienia ich chronologi?, uwarunkowania polityczne oraz spo?eczne. Na dodatek w du?ej mierze oparta jest na ?rd?ach arabskich, dzi?ki czemu czytelnik ma mo?liwo?? poznania dalece r?nego od europejskiego sposobu postrzegania wypraw krzy?owych przez ?wiat islamu.

T? pozycja z czystym sumieniem polecam wszystkim zainteresowanym t? tematyk?. Nawet, je?li kto? nie uzna, ?e jest to praca klasy "Dziejw Wypraw Krzy?owych" Runcimana, my?l?, ?e mo?e sta?, co najmniej "bardzo blisko" tego klasyka. Je?li co do Zakonw rycerskich Edwarda Potkowskiego mam w tej chwili du?e w?tpliwo?ci, czy je kupi?, bo mam "Rycerzy w habitach", to t? pozycje na pewno dodam do swojej biblioteki, a i Hospitaler b?dzie zapewne nabywc? przynajmniej tej jednej pozycji. A swoj? drog? Bellona ostatnio bardzo silnie eksploatuje ten okres. Bardzo ciekawe z jakiego powodu?

7) SPARTANIE. ?WIAT WOJOWNIKW - Paul Cartledge

ISBN 8311101175, oprawa twarda, format 170x240 mm, 280 stron.Ta ksi??ka jest autorstwa kolejnego pono? najwybitniejszego w dziejach ?wiatowej historiografii znawcy, tym razem Sparty. Przedstawia fascynuj?ce dzieje tego staro?ytnego pa?stwa, od jego pocz?tku a? po upadek. Przybli?a sylwetki w?adcw, m.in. Likurga, Lizandra, Leonidasa oraz prezentuje istniej?ce wwczas zwi?zki spo?eczne.

Mo?e nie jest to pozycja stricte z zakresu wojskowo?ci, ale nie zapominajmy, ?e spo?eczno?? Sparty, stanowi?a przede wszystkim wsplnot? wojownikw i parafrazuj?c stwierdzenie krla s?o?ce mo?na chyba powiedzie? "Sparta to armia", a zatem mo?e to by? rwnie? interesuj?ca pozycja dla osb z naszego kr?gu zainteresowa?.

8) WYPRAWY KRZY?OWE - ETIOPIA - Andrzej Micha?ek

ISBN 8311101671, oprawa twarda lakierowana, format 205x295 mm, 112 stron.Wyj?tkowo, je?li chodzi o ksi??ki Pana Micha?ka, zgodz? si? z opisem wydawnictwa, ?e mo?e to by? "najbardziej zaskakuj?ca ksi??ka z cyklu Wyprawy Krzy?owe". Ale nie dlatego, ?e zaskoczeniem mia?oby by? dla mnie wci?gniecie do tej serii "biednego afryka?skiego kraju", bo ka?dy, kto cho? troch? interesuje si? tym okresem i ma cho? troch? wi?ksz? wiedz? na temat historii wie o chrze?cija?skich tradycjach tego kraju. Ka?dy, ?e kto zna prace Pana Micha?ka wie, ?e jest on wstanie wci?gn?? do swoich ksi??ek nawet najbardziej odleg?e w?tki cz?sto wr?cz w ogle nie zwi?zane z g?wnym tematem. Zaskakuj?ca dla mnie jest wr?cz malutka obj?to?? tej ksi??ki – 112 stron o ponad po?ow? mniej nawet od pierwszych ksi??ek z tej serii maj?cych zawsze ponad 250 stron!

Czy?by Bellona w ko?cu zwrci?o Panu Micha?kowi uwag?, ?e przepisywanie ca?ych fragmentw nawet ze swoich w?asnych ksi??ek, co Pan Micha?ek robi? dotychczas nagminnie, jest te? swego rodzaju plagiatem?

Nie ukrywam, ?e nie darze wielkim uznaniem dotychczasowych prac Pana Micha?ka. Nie wynika to jednak z powodu, ktry g?os z nieba przedstawia Hiobowi w znanym zapewne wszystkim dowcipie, a ktrego nie mog? tu przytoczy? ze wzgl?du na jego niecenzuralny charakter.

Powody mojej niskiej oceny tych ksi??ek s? trzy i wszystkie bardzo proste:

nie przekonuje mnie absolutne przekonanie autora, ?e doskonale i najlepiej wie wszystko o czym pisze (??cznie z my?lami historycznych postaci) dokonuj?c jednocze?nie opisw tak, jakby by? bezpo?rednim uczestnikiem wydarze?,

brak jakiejkolwiek prawdziwej bibliografii wskazuj?cej na podstawie jakich materia?w opiera swoje wnioski. Pisz?c o prawdziwej bibliografii my?l? o przypisach w tek?cie stosowanych nawet w tak popularnych pozycjach jak seria BH. Nie wspomn? przy tym, ?e tzw. bibliografia, jak? serwuje Pan Micha?ek w swoich pracach, to jedynie zbir opracowa? cz?sto bardzo oglnych i nie zawsze najwy?szej jako?ci, na dodatek w?a?ciwie wy??cznie polskich, z tak kuriozalnymi autorami jak Marks i Engels (sic!), a jakiekolwiek materia?y ?rd?owe tam wymieniane we wszystkich 7 dotychczasowych pozycjach mo?na policzy? na po?owie palcw jednej r?ki.

nie lubi? by? nabijany w butelk? i p?aci? po kilka razy za to samo. Chodzi mi oczywi?cie o wspomniane ju? wcze?niej przepisywanie (kilkakrotne w kolejnych pozycjach!) tych samych fragmentw opublikowanych w poprzednich ksi??kach. Mam na my?li g?wnie opisy ilustracji i same ilustracje, cho? nie tylko.

Z powy?szych powodw nie polecam nikomu kolejnej pozycji Pana Micha?ka z serii Wyprawy krzy?owe, cho? doskonale zdaje sobie spraw?, ?e dla wielu – zw?aszcza m?odych czytelnikw w Polsce – sta? si? on wielkim autorytetem.

AGENCJA WYDAWNICZA EGROS

Znw nie znalaz?em ?adnych zapowiedzi wydawniczych Egros, ktre mog?yby zainteresowa? osoby odwiedzaj?ce t? stron?, a jedyn? ostatnio wydan? pozycje tego wydawnictwa, ktra mog?aby zainteresowa? osoby odwiedzaj?ce t? stron? umie?ci?em w artykule dotycz?cym nowo?ci kwietnia.

ARMAGEDON - BOOKS

Rwnie? w przypadku Armagedonu nie znalaz?em ?adnych zapowiedzi wydawniczych, ktre mog?yby zainteresowa? osoby odwiedzaj?ce t? stron?. Mam jednak ci?gle nadziej? na ukazanie si? wkrtce kolejnego zeszytu wydawanego przez nich czasopisma "Wojna!".

INFORTEDITIONS

Podobnie jak dwa wcze?niej wymienione wydawnictwa rwnie? Inforteditions nie wyda w maju raczej ?adnej nowej pozycji. Pozostaje mi jedynie dalej uzbroi? si? w cierpliwo?? i mie? nadziej? ?e mo?e za miesi?c pojawi si? jaka? zapowied? tego wydawnictwa.

WYDAWNICTWO ADAM MARSZA?EK

To wydawnictwo naukowe nie zajmuje si? g?wnie histori? wojskowo?ci jednak?e w jego nowo?ciach znalaz?em pozycje, ktra by? mo?e ktr?? z osb odwiedzaj?ce t? stron? zainteresuje.

?RD?A W BADANIACH HISTORII WOJSKOWEJ - Kazimierz Pindel

(nie posiadam niestety bli?szych danych wydawniczych)

[ISBN 83-7441-038-8, Format B5- 16,5 X 23,5 cm, Stron 597, Cena wydawcy 32.00 z? – przyp. Red.]Pozycja ta stanowi pok?osie VII Forum Historykw Wojskowo?ci, ktre odby?o si? 17-18 wrze?nia 2003 r. w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Omawia temat stanu, kierunkw rozwoju historiografii i prognoz badawczych nad t? dziedzin? wiedzy. Samo forum jest g?wnym miejscem dyskusji i informacji o pracach badawczych nad histori? wojskowo?ci. Pozycja ta wyda?a mi si? o tyle ciekawa, ?e prawdziwa wiedza osoby zajmuj?cej si? nieco dok?adniej ka?d? dziedzin? historii – w tym i histori? wojskowo?ci – mo?e by? czerpana przede wszystkim, o ile to tylko jest mo?liwe, ze ?rde?, a nie z opracowa?.

To tyle, je?li chodzi o zapowiedzi na maj i ostatnie nowo?ci. Do zobaczenia za miesi?c.

Komentarze

Czw 05 Maj, 2005 Jarek napisał:
Witam
Tym razem to nie komentarz tylko dodatkowa informacja do artyku?u.
W?a?nie dzi? kupi?em chyba jeszcze cieplutk?, kolejn? (trzeci?) pozycj? wydawnictwa INFORTEDITIONS z Serii Bitwy/Taktyka.
Jest ni?:

KAMPANIA ROKU 1660 r NA LITWIE - Krzysztofa Kossarzeckiego.

ISBN 8389943018, oprawa mi?kka, format 145x205 mm, 464 stron.

Pozycja ta po?wi?cona jest dzia?aniom militarnym, jakie toczy?y si? na ziemiach Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego od ko?ca 1659 r. do ostatnich dni roku 1660, okre?lanego niekiedy w polskiej historiografii jako "Szcz??liwy Rok". Te dzia?ania niezmiernie s?abo dot?d opracowane w polskiej nauce. Praca ta rzuci zapewne nieco nowego ?wiat?a na ma?o znane epizody historii polsko-litewskiej roku 1660. Autor stara si? przedstawi? skomplikowane po?o?enie pa?stwa polsko-litewskiego rozdzieranego przez wojn? ze Szwecj? i wznowion? z Moskw?, niszcz?cy najazd Chowa?skiego na Podlasie, walki na Litwie i wreszcie ofensyw? wojsk koronnych i litewskich, wspania?e zwyci?stwa pod Po?onk?, Basi?, To?oczynem i odparcie Moskali za D?win? i Dniepr. W sumie przedstawia rok 1660, ktry zaczyna? si? dla Rzeczypospolitej jak najgorzej, ko?czy? si? za? jak najlepiej.
Oczywi?cie nie przeczyta?em jeszcze tej pozycji, ale my?l?, ?e podobnie jak dwie poprzednie pozycje tej serii (w tym jedna mwi?ca o podobnych dzia?aniach tyle, ?e 5 lat wcze?niej w latach 1654/55) ksi??ka ta b?dzie si? bardzo dobrze czyta? i b?dzie ?rd?em autentycznie warto?ciowych i rzetelnych informacji.
Nie nale?y si? tylko nastawia?, podobnie jak i poprzedniej pozycji, na jakie? rewelacje z zakresu munduroznastwa. Kilka czarno-bia?ych rysunkw, ktre zawiera ksi??ka przedstawia raczej standardowe wyobra?enie wojsk. Jedynie dzia?o mo?e dla niektrych stanowi? pewn? ciekawostk?, cho? dla osb, ktre interesuj? si? tym okresem i znaj? cho?by ksi??ki Riazina, nie b?dzie to rwnie? nic nowego.
Zreszt? arf-miniatures sprzedaje modele takich dzia? w skali 15mm od ponad p? roku.
Sam go do tego namwi?em i da?em materia?y do przygotowania tego modelu :).

Śr 04 Maj, 2005 Jarek napisał:
Witam wszystkich, a Ciebie Robercie szczeglnie serdecznie.
Dzi?ki za Twj komentarz.
Ciesz? si?, ?e przedstawi?e? w nim swj punkt widzenia na prace Pana Andrzeja Micha?ka.
Ja w swoim teksie powy?ej przedstawi?em tylko swoje zdanie na temat tych ksi??ek na dodatek doskonale zdaj?c sobie spraw?, ?e bardzo du?o osb mo?e mie? zupe?nie inne ?eby nie powiedzie? przeciwne zdanie. I ?e to, co mnie przeszkadza w tych ksi??kach, bo nie zauwa?y? tych kwestii jak sam piszesz po prostu si? nie da, dla innych jest do wybaczenia.
Nie mog? jedynie zgodzi? si? z jednym twoim stwierdzeniem, i? "autor pos?ugiwa? si? tak?e innymi ?rd?ami, nie wymienionymi w bibliografii lub sam stara? rekonstruowa? zdarzenia na podstawie nielicznych dost?pnych danych." Wybacz, ale takie twierdzenie jest troch? naiwne i nie jest dla mnie niczym innym jak prb? wyt?umaczenia faktu, ?e Pan Micha?ek konfabuluje ?eby nie powiedzie? dosadniej.
Sam, bowiem przyznajesz, ?e "na podstawie ?rde? wymienionych przez autora po prostu nie da si? skonstruowa? tak drobiazgowych opisw dzia?a? wojennych, jakie mo?emy znale?? w tych publikacjach" nie wyobra?am za? sobie, aby jakikolwiek autor nie poda? ?rde? w oparciu, o ktre co? pisze o ile tylko nie chce si? spotka? z podobnym zarzutem, no i dlaczeg? w?a?ciwie Pan Micha?ek mia?by to robi??! Czy?by te ?rd?a by?y a? tak tajne :).
Je?li za? konfabuluje to moim zdaniem nie powinien by? powa?nym ?rd?em dla graczy w historyczne systemy bitewne. Cho?by z tego powodu, ?e nie raz s?ysza?em jako argument w grze zdanie "a kto? tam tak napisa?". Je?li wiec kto? u?yje w takiej sytuacji jako argumentu tekstu Pana Micha?ka, to dla mnie rwnie dobrze mo?e powo?ywa? si? na to, co wymy?lisz (nawet na poczekaniu) Ty lub jakakolwiek inna osoba.
Braku polskich publikacji na temat uzbrojenia i taktyki ?redniowiecza w szczeglno?ci, ale i w?a?ciwe ca?ej historii nowo?ytnej do wojen napoleo?skich, nie neguje bo to oczywisty fakt, tak jak i to ?e publikacje zachodnie na te tematy s? i to wcale nie takie nieliczne, ale nawet to moim zdaniem nie usprawiedliwia tego, co robi Pan Micha?ek.
Przynajmniej dla mnie.
Bo jest to oczywi?cie wy??czne moje zdanie, (cho? nie osamotnione gdy? spotka?em, co najmniej par? osb, ktre z nim si? zgadzaj?) i w pe?ni akceptuj? fakt, ?e kto? mo?e si? ze mn? nie zgadza? maj?c zupe?nie inny pogl?d na te sprawy.
Dlatego jeszcze raz dzi?kuj? Ci Robercie za przedstawienie Twojej opinii na temat prac Pana Micha?ka. W sumie wydaje mi si?, ?e wcale tak bardzo si? nie r?nimy w ocenie jego ksi??ek, tyle tylko, ?e Tobie ich mankamenty ktre wskaza?em w artykule nie przeszkadzaj? tak bardzo jak mnie :)!

pozd
Jarek

Śr 04 Maj, 2005 Go?? napisał:
Gratuluj? pomys?u na artyku?. Przedstawianie zapowiedzi i nowo?ci wydawniczych jest bardzo wa?ne i bardzo ch?tnie korzystam z nich przy nowych zakupach.

Do tego garnca miodu chcia?bym jednak doda? ?y?k? dziegdziu...

Jarku, jak zwykle nie pozostawi?e? suchej nitki na publikacjach Andrzeja Micha?ka – dlatego zdecydowa?em si? zamie?ci? swj komentarz w tej sprawie.
My?l?, ?e na te publikacje mo?emy spojrze? tak?e pod innym kontem. Zgadzam si? z zarzutami odno?nie ubogiej bibliografii i nieudokumentowanych wnioskw, jakie czasami wysuwa autor cyklu „Wypraw Krzy?owych”. Jednocze?nie musz? podkre?li?, ?e swoj? dociekliwo?ci? i zaanga?owaniem wchodzi on w temat daleko g??biej ni? tzw. zawodowi historycy i nie pozostawia czytelnika tylko z suchymi faktami typu bitwa mia?a miejsce w roku ... i wygra?y j? wojska ... . To prawda, ?e na podstawie ?rde? wymienionych przez autora po prostu nie da si? skonstruowa? tak drobiazgowych opisw dzia?a? wojennych, jakie mo?emy znale?? w tych publikacjach. Sugeruje to, ?e autor pos?ugiwa? si? tak?e innymi ?rd?ami, nie wymienionymi w bibliografii lub sam stara? rekonstruowa? zdarzenia na podstawie nielicznych dost?pnych danych. Jest to zreszt? powszechna praktyka u historykw zajmuj?cych si? okresami tak s?abo udokumentowanymi jak ?redniowiecze. Czy to robi? pos?uguj?c si? metodami naukowymi, czy te? g?wnie w?asn? wyobra?ni? to zupe?nie inna sprawa.
Nie zgadzam si?, ?e publikacje te przedstawiaj? nisk? warto??. Mo?e dla historyka zawarte tam opisy nie stanowi? bazy do pracy naukowej, to dla wargamingowca, ktry rozgrywaj?c w?asne bitwy i kampanie te? na swj sposb tworzy histori? alternatywn? , moim zdaniem s? one wa?ne, ze wzgl?du na informacje w nich zawarte, daj?ce obraz oglny epoki oraz bezcenne (bo trudne do uzyskania w innych publikacjach) szczeg?y dotycz?ce uzbrojenia i taktyki.
Nie zgadzam si? tak?e z tym, ?e autor uzurpuje sobie przekonanie ?e "doskonale i najlepiej wie wszystko o czym pisze (??cznie z my?lami historycznych postaci) dokonuj?c jednocze?nie opisw tak, jakby by? bezpo?rednim uczestnikiem wydarze?". My?l?, ?e to wynika z przyj?tej konwencji przedstawiania wydarze? oraz z ch?ci zachowania logiki wewn?trznej opisu. To fakt, ?e gotowych odpowiedzi jest zwykle wi?cej ni? pyta? pozostawionych bez odpowiedzi – ale czytelnik zawsze mo?e nie zgodzi? si? z interpretacj? autora i mie? w?asne zdanie, oparte na innych przeczytanych publikacjach. Osobi?cie bardzo lubi? czyta? ksi??ki p. Micha?ka w?a?nie pod takim k?tem, staraj?c si? znale?? jak najwi?cej miejsc gdzie moja interpretacja zdarze? jest inna ni? autora.
Ceni? publikacje z tej serii ze wzgl?du na podstawowy zestaw informacji jakie mog? tam uzyska? ludzie chc?cy zaj?? si? wargamingiem okresu ?redniowiecza, a nie maj?cy dot?d bli?szych kontaktw z t? epok?. Pozwala to unikn?? takich kuriozalnych sytuacji, kiedy np. figurka rycerza w pe?nej zbroi p?ytowej z pocz. XV w. wyposa?ona w g?ow? w turbanie – prezentowa?a typowego saracena z okresu wojen krzy?owych i ci??ko by?o autorowi takiej kombinacji wyt?umaczy?, ?e pope?ni? w?a?nie historyczne harakiri.
Oczywi?cie u wi?kszo?ci z graczy przychodzi taki czas, kiedy zaczynaj? si?ga? tak?e po inne publikacje i dostrzega? jednostronno?? opisw zawartych w ksi??kach p.Micha?ka.
Nie przeszkadza mi specjalnie to, ?e ca?e rozdzia?y s? powtarzane w kolejnych publikacjach. Rozumiem, ?e jest to taki chwyt maj?cy powi?kszy? obj?to?? ksi??ek. Nie spodziewam te? odej?cia od tej maniery w najnowszej publikacji. Temat ten przewin?? si? ju? bodaj?e w dwch ksi??kach i za?o?? si?, ?e te fragmenty znajd? si? w najnowszej.
Mam nadziej?, ?e nie b?dzie to tylko historia Etiopii i znajd? tam informacje o udziale tej nacji w wojskach Bizancjum i pa?stw krzy?owcw – swoj? drog? nigdy wcze?niej nie spotka?em si? ze szczeg?owymi informacjami na ten temat.
Podrawiam
rrober
(niestety nie mog? si? zalogowa? na swoje has?o)


Dodaj komentarz