.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - kwiecie? 2005:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:32,
14 listopad 2018

Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - kwiecie? 2005
Data: Czw 14 Kwi, 2005
Autor: Jaros?aw Kocznur
Po przeczytaniu ostatniego artyku?u "Wiedza historyczna a wargaming" mia?em kilka przemy?le?

1. Wprowadzenie, czyli sk?d wzi?? si? sam pomys?

2. Informacje z wydawnictw (Dom Wydawniczy Bellona, Agencja Wydawnicza Egros, Armagedon – Books, Inforteditions)

3. Na zako?czenie1. Wprowadzenie, czyli sk?d wzi?? si? sam pomys?

Po przeczytaniu ostatniego artyku?u "Wiedza historyczna a wargaming" mia?em kilka przemy?le?. Skupi?em si? jednak na jednym, zwi?zanym z ostatnim zdaniem tego? artyku?u: "Dlatego mi?dzy innymi na naszej stronie znajdziecie tak?e recenzje nowo?ci wydawniczych, (ale nie tylko)." I potraktowa?em je nieco jako wskazanie tematyczne dla nowego cyklu artyku?w.

Dlaczego?

No c?, kto czyta cho? czasami forum, a mnie si? to ostatnio zdarzy?o lub kontaktuje si? z Marcinem bezpo?rednio, ten na pewno wie, ?e bardzo gor?co namawia on do pisania czego? na stron?. Nie ma bowiem oficjalnego zespo?u redakcyjnego, ktry zapewnia?by sta?y nap?yw nowych materia?w i wszystko, co si? na niej ukazuje, powsta?o albo z pomys?u ludzi, ktrzy chcieli o czym? napisa? i zrobili to, albo z delikatnej podpowiedzi czy zach?ty redaktora.

Stwierdzi?em jednak, ?e dla przynajmniej niektrych czytelnikw mo?e by? ciekawsze lub cho?by interesuj?ce, co si? dopiero ukaza?o, ewentualnie szersza, cho? na pewno mniej pe?na informacja o tym, co w?a?nie pojawi?o si? w ksi?garniach, ni? bardziej niew?tpliwie szczeg?owe "recenzje" lub 'artyku?y", ktre dot?d si? tu ukazuj?. Zw?aszcza, ?e i tak w przypadku przynajmniej niektrych opisw i tak wiadomo, ?e ocena omawianej pozycji b?dzie w okolicach 5 (pi?tki), niezale?nie, od ilo?ci b??dw, nie?cis?o?ci i zawarto?ci merytorycznej, jak? pozycja zawiera.2. Informacje z wydawnictw

Tyle tytu?em wprowadzenia w temat, a teraz przechodz? ju? do konkretw.

Informacje postanowi?em przedstawi? wed?ug wydawnictw, przynajmniej na razie tylko polskich. Nie ma ich mo?e zbyt wiele, zaczn? wi?c oczywi?cie od starej kochanej Bellony, ale na szybko uda?o mi si? zebra? rwnie? troch? informacji z kilku innych.Dom Wydawniczy Bellona

W najbli?szym miesi?cu w tym wydawnictwie mog? ukaza? si? lub w?a?nie si? ukaza?y nast?puj?ce tytu?y:

1) KORDZIKI - Tadeusza Krlikiewicza

ISBN 8311100179, oprawa twarda lakierowana, format 170x240 mm, 216 stron.

Ma to by? album przedstawiaj?cy histori? rozwoju kordzikw, czyli do?? w?skiej grupy, a raczej typu paradnej broni bia?ej, w zwi?zku z tym, ka?dy opisany typ b?dzie zapewne bogato ilustrowany zdj?ciami. Je?li kto? jest marynist? i pasjonatem takich detali, mo?e to by? dla niego ciekawa pozycja. Ja jednak wymieniam j? (zw?aszcza w artykule na tej stronie) raczej dla zasady.

2) LEKSYKON DAWNEGO UZBROJENIA OCHRONNEGO - W?odzimierza Kwa?niewicza

ISBN 8311100632, oprawa twarda lakierowana, format 170x240 mm, 176 stron.

Leksykon ten ma obejmowa? has?a opisuj?ce uzbrojenie ochronne na przestrzeni wiekw, poczynaj?c od staro?ytnego Wschodu, Grecji i Rzymu, przez ?redniowiecze, a? do dziewi?tnastowiecznej Europy. Wydawca zapewnia przy tym, ?e szczeg?owo zosta?y omwione wszystkie rodzaje uzbrojenia ochronnego, typu zbroje, tarcze, he?my, jak rwnie? wymienieni znani wytwrcy tego? uzbrojenia.

Moim zdaniem, mo?e to by? w miar? interesuj?ca pozycja dla osb chc?cych zapozna? si? z t? tematyk?, patrz?c jednak na ilo?? stron (o 1/5 mniej ni? w przypadku "Kordzikw"!) obawiam si?, ?e znawca tego tematu mo?e niewiele znale?? tam nowych i ciekawych rzeczy. Niemniej jednak, na pewno przynajmniej uwa?nie obejrz? t? pozycj?, kiedy ju? si? uka?e, i wcale nie jest wykluczone, ?e j? kupi?.

3) PISTOLET P.08 PARABELLUM - Jacka Wolframa (Zeszyt nr 216 z serii "Typy broni i uzbrojenia”)

ISBN 831110106X, oprawa mi?kka, format 170x240 mm, 32 stron.

Tytu? i seria mwi? chyba wszystko, co mo?na by zawrze? w krtkiej notce przed ukazaniem si? tej pozycji, wi?c powiem tylko "nic doda?, nic uj??".

4) WOJSKO POLSKIE W II WOJNIE ?WIATOWEJ - praca zbiorowa.

ISBN 8311101191, oprawa twarda, format 225x295 mm, 344 stron, ponad 600 ilustracji w tym 140 barwnych, 24 mapy, kilkana?cie schematw, 80 tabel.

Ma to by? kompendium wiedzy na temat udzia?u Polakw w II wojnie ?wiatowej omawiaj?ce przebieg kampanii wrze?niowej (na obu frontach), udzia? Polakw w kampanii francuskiej, obronie Wysp Brytyjskich i obronie Tobruku, tworzenie armii Andersa w ZSRR, przebieg bitwy pod Monte Cassino, walki ?o?nierzy polskich na froncie zachodnim i wschodnim. Osobn? cz??? tej ksi??ki maj? stanowi? opisy walk partyzanckich i obu powsta? w Warszawie oraz rozdzia?y po?wi?cone strategii i taktyce polskich formacji zbrojnych w II wojnie ?wiatowej, tablice chronologiczne i rozwa?ania na temat bilansu udzia?u Polski w wojnie.

Jak na kompendium do?? spora obj?to??, ale i tematw bardzo du?o. Maj? by? rwnie? niepublikowane dot?d materia?y! Jako, ?e jednak osobi?cie nie interesuje si? tym okresem historii, a innych prac o podobnej tematyce (tj. II W?) jest sporo, ocen? pozostawiam bardziej zainteresowanym. Ze swej strony dodam tylko, ?e o ile wiem, takiego kompendium w ostatnich latach nie by?o, a w starszych na pewno raczej nie poruszano paru tematw, ktre tu s? zapowiedziane (jak cho?by front wschodni kampanii wrze?niowej po 17.09.1939 r).

5) POCZET HETMANW RZECZYPOSPOLITEJ - praca zbiorowa wyd. II.

ISBN 8311100705, oprawa twarda, format 205x295 mm, 592 stron, 250 kolorowych ilustracji, kilkana?cie map przegl?dowych oraz mapy poszczeglnych bitew.

Jak ?atwo si? domy?le?, b?dzie to najprawdopodobniej zbir biografii hetmanw polskich i litewskich od momentu utworzenia tego urz?du do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. Ma jednak zawiera? rwnie? wyj?tkowe opisy bitew i intryg politycznych, a tak?e liczne ciekawostki. Dla posiadaczy I wydania z 1995 r. informacja, i? ta pozycja zawiera wi?cej danych, a tak?e poszerzona zosta?a w niej zawarto?? ikonograficzna.

Jak dla mnie rzecz bardzo obiecuj?ca, w ktr? w?o?ono zapewne du?o dobrej roboty. Nie mam niestety I wydania, ale te pozycj? zapewne kupi?, cho? je?li kto? oceni j? tylko po tytule, to pewnie niekoniecznie musi ja uzna? za potrzebn? do gier wojennych.

6) BABILON 729-648 p.n.e. - Piotra Biziuka (z serii Historyczne Bitwy).

ISBN 8311101051, oprawa mi?kka, format 130x200 mm, 180 stron.

Jak wida? cho?by z tytu?u tej pozycji nie jest to ksi??ka o konkretnej bitwie czy nawet wojnie, ale o ca?ym okresie rywalizacji asyryjsko-chaldejskiej w VIII i VII w p.n.e. W tym czasie Babilon kilkakrotnie przechodzi? z r?k do r?k, za? rz?dz?cy nim w??czali si? do antyasyryjskich spiskw, a panowanie nad nim stanowi?o znacz?cy element walki o w?adz? w ?onie klasy rz?dz?cej asyryjskiego imperium.

Cho? tematyka jest bardzo szeroka, jak na tak niewielk? w sumie publikacj?, my?l? jednak, ?e warto b?dzie kupi? t? ksi??eczk?. Cho?by tylko dlatego, ?e w ostatnim okresie nie ukazywa?o si? u nas raczej nic o tej tematyce. Mo?na wi?c chyba liczy? na jakie? popularnonaukowe informacje z nowych bada? nad dziejami wojskowo?ci Staro?ytnego Wschodu.

7) BERLIN 1945 - Zbigniewa St?pora (z serii Historyczne Bitwy).

ISBN 8311101205, oprawa mi?kka, format 130x200 mm, 208 stron.

Mimo, ?e wydawnictwo o tym nie informuje, sadz?, ?e jest to wznowienie pierwszej pozycji z tej serii wydanej kilkadziesi?t (!) lat temu. Zaznaczam jednak, ?e moje przypuszczenie opieram na nazwisku autora pozycji o tym samym tytule, ktra w ka?dej kolejnej ostatnio wydanej pozycji tej serii rozpoczyna list? ksi??ek ju? wydanych na wewn?trznej stronie ok?adki. W zwi?zku z powy?szym mo?emy mie? prawdopodobnie do czynienia z ciekawym przypomnieniem socjalistycznej gloryfikacji Armii Czerwonej (moje za?o?enie, bo t? pozycj? pomin??em w swojej kolekcji tej serii) albo z rwnie ciekawym (zw?aszcza dla posiadaczy I wydania) nowym spojrzeniem tego samego autora na t? bitw?.

8) ZAKONY RYCERSKIE - Edwarda Potkowskiego

ISBN 8311101078, oprawa twarda, format 205x295 mm, 232 stron, bogato ilustrowana.

Ta monografia prezentuj?ca nie tylko trzy najbardziej znane zakony, ale rwnie? inne jak, np. kalatrawensw organizowane do walki z niewiernymi na Wschodzie, w Prusach i w Hiszpanii, mo?e by? jedn? z ciekawszych pozycji, jakie w tym miesi?cu planuje wyda? Bellona (obym nie zapeszy?!). Tym bardziej, ?e ma przedstawia? okoliczno?ci powstania oraz rozwoju pot?g militarnych i ekonomicznych zakonw, analizowa? ich wzrost znaczenia politycznego, a tak?e proces tworzenia ?wieckich elitarnych stowarzysze?, tzw. orderw. Ma te? obejmowa? szczeg?owe omwienie procesw rozkwitu, a nast?pnie upadku podbitych podczas krucjat chrze?cija?skich pa?stw na Wschodzie.

My?l?, ?e z czytelnikw tej strony, co najmniej Hospitaler b?dzie zapewne nabywc? tej pozycji.

9) NAPOLEON A POLACY - praca zbiorowa

ISBN 8311101213, oprawa twarda, format 205x295 mm, 330 stron, ponad 300 zdj??.

Na koniec, najprawdopodobniej najwi?kszy rarytasik zapowiedzi tego miesi?ca. Album przedstawiaj?cy po raz pierwszy w powojennych dziejach muzealnictwa polskiego zgromadzone w jednym miejscu i czasie najwa?niejsze zabytki epoki napoleo?skiej: mundury, bro?, przedmioty u?ytkowe i dzie?a sztuki. Zdj?cia b?d? poprzedzone wyborem esejw napisanych przez najlepszych znawcw epoki - profesorw Zdzis?awa ?ygulskiego z Muzeum Czartoryskich i Andrzeja Nieuwa?nego z Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu. Traktuj? one o najwa?niejszych problemach epoki, legendzie napoleo?skiej towarzysz?cej Polakom od dwch stuleci oraz o historii Wojska Polskiego. Okres Napoleo?ski to, co prawda najbardziej oklepana cz??? naszej historii wojskowo?ci, zw?aszcza w?rd graczy w gry wojenne (cho?by tylko ze wzgl?du na to, ?e do tego okresu wyprodukowano najwi?cej plastikowych figurek 1:72), to jednak takiej pozycji w Polsce jeszcze nie by?o. By? mo?e niejeden z przysz?ych czytelnikw tej pozycji znajdzie tam odpowied? na jaki? jeszcze nie rozwi?zany dotychczas przez niego problem mundurowy dotycz?cy armii Ksi?stwa Warszawskiego, bazuj?c na najlepszym, bo ?rd?owym materiale.

Na wst?pie opisu tego wydawnictwa ?wiadomie napisa?em, ?e opisane tytu?y mog? si? ukaza? w kwietniu, co mam nadziej? jasno daje do zrozumienia, ?e nie musz?, bo np. pierwsze 3 z nich mia?y ukaza? si? ju? w marcu, kto jednak pilniej ?ledzi proces wydawniczy Bellony wie, ?e nawet te pozycje mog? nie ukaza? si? na p?kach ksi?garni nawet i w maju. Czego oczywi?cie nikomu nie ?ycz?.Agencja Wydawnicza Egros

Nie znalaz?em ?adnych zapowiedzi wydawniczych Egros, ktre mog?yby zainteresowa? osoby odwiedzaj?ce t? stron?. Ogranicz? si? wiec jedynie do krtkiej informacji o jedynej takiej pozycji, ktra dopiero co ukaza?a si? w tym wydawnictwie.

Desanty aliantw na froncie zachodnim. Normandia-Holandia-Ren. - Jerzego Rostworowskiego

Format B5 Ilo?? stron 104 (pozosta?ych informacji brak)

S? to wspomnienia J. Rostworowskiego, porucznika 14. pu?ku u?anw Jaz?owieckich, stacjonuj?cego we Lwowie, majora wojsk brytyjskich w Sierra Leone, cz?onka sztabu tworzonych u kresu wojny brytyjskich Wojsk Powietrznych, planuj?cego najwi?ksze desanty II wojny ?wiatowej. Dla zainteresowanych takimi tematami mo?e to by? niesamowite ?rd?o informacji z samego ?rd?a historii. Rwnie?, moim zdaniem, nie wygrowana cena 27 z? wydaje si? zach?ca? do zakupu tej ksi??ki.Armagedon - Books

Rwnie? w przypadku Armagedonu nie znalaz?em ?adnych zapowiedzi wydawniczych, ktre mog?yby zainteresowa? osoby odwiedzaj?ce t? stron?. Maj?c nadziej? chocia? na ukazanie si? wkrtce kolejnego zeszytu wydawanego przez nich czasopisma "Wojna", ogranicz? si? jedynie do krtkiego przypomnienia ostatniej takiej pozycji, ktra niestety ukaza?a si? ju? do?? dawno, podobnie jak ostatni numer "Wojny".

Historia 17 pu?ku u?anw na tle wojsk litewskich 1812-1814 - Jzefa Tyszkiewicza.

(nie posiadam niestety bli?szych danych wydawniczych)

Tytu? mwi chyba wszystko, co mo?na by zawrze? w krtkiej notce, wi?c dodam tylko, ?e na mnie ksi??ka ta zrobi?a bardzo dobre wra?enie. Faktem jednak jest, ?e dotyczy male?kiego wycinka z tego i tak krtkiego fragmentu naszej historii. Ewentualnemu kupuj?cemu pozostawiam wi?c wybr i ostateczn? ocen?. Ja tej ksi??ce, jak i ca?emu wydawnictwu daj? plusa.Inforteditions

O tym wydawnictwie wspominam jedynie ze wzgl?du na dwie bardzo dobre pozycje, ktre do tej pory wyda?o, a ktre zosta?y ju?, moim zdaniem, do?? szczeg?owo i dobrze omwione na stronie w formie artyku?u i wypowiedzi na forum.

Niestety nie uda?o mi si? dotrze? do nowych zapowiedzi tego wydawnictwa. C?, wed?ug mnie szkoda i trzeba uzbroi? si? w cierpliwo??.3. Na zako?czenie

Powy?ej przedstawi?em informacje o 4 polskich wydawnictwach, jakie znam, ktre w mniej lub bardziej systematyczny sposb wydaj? ksi??ki o tematyce z kr?gu zainteresowa? czytelnikw niniejszej strony, a ktrych ksi??ki posiadam.

Je?li kto? zna jeszcze jakie? inne, a redaktor strony i czytelnicy b?d? zainteresowani podobnymi artyku?ami w nast?pnych miesi?cach, bardzo prosz? o informacje o tym, czy to przez komentarz do artyku?u, czy te? bezpo?rednio na mj e-mail.

Oczekuje te? sugestii czy ewentualne kolejne informacje o zapowiedziach mia?yby te? dotyczy? zachodnich wydawnictw. My?l? tu przede wszystkim o podobnej, cho? zdecydowanie chyba wi?kszej i ciekawszej, ofercie fabryki takich ksi??ek, jakim jest wydawnictwo Osprey. (Nie poruszam przy tym kwestii rzetelno?ci i profesjonalizmu ksi??ek tego wydawnictwa, gdy? te broszurki, jak niektrzy je nazywaj?, te? maj? swoje zalety).

Komentarze

Wt 19 Kwi, 2005 Jarek napisał:
Witam.
Z tego co uda?o mi si? ostatnio dowiedzie? dzi? powinien znale?? si? w sprzeda?y album "NAPOLEON A POLACY".
Je?li za? chodzi o LEKSYKON DAWNEGO UZBROJENIA OCHRONNEGO to po przejrzeniu tej ksi??ki podtrzymuje swoje wcze?niejsze zdanie.
Osoby ktre maj? ju? jakie? ksi??ki w tej tematyce nie znajd? w tej pozycji nowych informacji, cho? ciekawe i rzadkie s? kolorowe zdj?cia zbroi wschodnich g?wnie japo?skich, je?li jednak kto? nie ma jeszcze nic w tym temacie a chcia?by mie? jakie?, czasem bardzo oglne informacje to za trzydzie?ci par? z?otych mo?na t? ksi??k? kupi?.
Jarek

Wt 19 Kwi, 2005 Jarek napisał:
Witam.
Z tego co uda?o mi si? ostatnio dowiedzie? dzi? powinien znale?? si? w sprzeda?y album „NAPOLEON A POLACY”.
Je?li za? chodzi o LEKSYKON DAWNEGO UZBROJENIA OCHRONNEGO to po przejrzeniu tej ksi??ki podtrzymuje swoje wcze?niejsze zdanie.
Osoby ktre maj? ju? jakie? ksi??ki w tej tematyce nie znajd? w tej pozycji nowych informacji, cho? ciekawe i rzadkie s? kolorowe zdj?cia zbroi wschodnich g?wnie japo?skich, je?li jednak kto? nie ma jeszcze nic w tym temacie a chcia?by mie? jakie?, czasem bardzo oglne informacje to za trzydzie?ci par? z?otych mo?na t? ksi??k? kupi?.
Jarek

Pi± 15 Kwi, 2005 Jarek napisał:
Co do "ZAKONW RYCERSKICH" - Edwarda Potkowskiego to rzeczywi?cie istnieje pewne podejrzenie, ?e o ile nawet nie jest to drugie wydanie jego "Rycerzy w habitach" to mo?e to by? jedynie jaka? modyfikacja tamtej ksi??ki.
Przyznam si? szczerze, ?e zupe?nie o niej nie pomy?la?em tak jest stara (zdaje si? ?e z 1987r) i tak g??boko stoi schowana w mojej bibliotece :).
Co prawda tamto wydanie mia?o ponad 400 stron (a ta nowa pozycja jedynie 232) ale "Rycerze w habitach" byli wydani w formacie ok. 130x200 mm, a nowa pozycja ma mie? 205x295 mm.
Wskazane zatem wydaje si? bardzo uwa?ne przejrzenie tej ksi?zki przed ewentualnym zakupem. O ile kto? ma ju? "Rycerzy w habitach".
Nie mo?na jednak zupe?nie wykluczy?, ?e jednak Pan Potkowski nie pope?ni? plagiatu swojej w?asnej ksi??ki i po tylu latach zebra? nowe materia?y i informacje ktre zaowocowa?y now? pozycj?. W ko?cu je?li zajmuje si? t? dziedzin? to ma prawo napisa? wi?cej ni? jedn? ksi??k? w tym temacie :).
Ostatecznie przekonamy si? niew?tpliwie dopiero po ukazaniu si? tej pozycji.
PS.
Z zapowiedzi Bellony ktre opisa?em w artykule ukaza?y si? w mi?dzyczasie: "Berlin 1945", "Kordziki", "Leksykon uzbrojenia ochronnego", i "Pistolet P.08 Parabellum".

Czw 14 Kwi, 2005 Marcin G napisał:
Gdybym mia? obstawia? w STS-ie to obstawi?bym, ?e to nowe wydanie starej pozycji, ale mog? si? myli?.

Czw 14 Kwi, 2005 HOSPITALER napisał:
:D
Faktycznie, jak zobaczy?em tylko tytu? to si? o?ywi?em :)
Ufam w to ?e ksi??ka faktycznie b?dzie warta kupna. Ale nieco mnie zastanawia to ?e pan Edward Potkowski napisa? ju? niegdy? ksi??k? o Zakonach rycerskich (Rycerze w habitach) i dlatego mo?liwe jest ze ksi?zka b?dzie po prostu reprintem. A je?li nie, to mam nadzieje ?e pan Potkowski poswi?ci te? odpowiedni? ilo?? miejsca na sam? militarn? rol? zakonw bo w "Rycerzach w habitach" zawiod?em si? co do tego.
Mimo wszytsko czekam z niecierpliwosci? na ksi?zk? :)


Dodaj komentarz