.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 03:16,
22 paĽdziernik 2018

Stowarzyszenie mi?o?nikw historii wojskowo?ci "Pola Chwa?y"
Data: Sob 20 Lis, 2010
Stowarzyszenie zosta?o oficjalnie zarejestrowane

Z rado?ci? chcieliby?my oficjalnie og?osi?, ?e 9 listopada 2010 roku w Krajowym Rejestrze S?dowym, w rejestrze stowarzysze? pod numerem 0000369920, wpisano STOWARZYSZENIE MI?O?NIKÓW HISTORII WOJSKOWO?CI "POLA CHWA?Y". Tym samym grono entuzjastów zainteresowanych wargamingiem, grami planszowymi, modelarstwem i rekonstrukcj? historyczn?- wspó?twórców konwentów Pola Chwa?y i Grenadier- zyska?o osobowo?? prawn? i nowe mo?liwo?ci dzia?ania.


Dzielimy si? t? rado?ci? i zapraszamy do wspó?pracy wszystkich ch?tnych, którzy jak my s? mi?o?nikami historii wojskowo?ci w jej dowolnej formie. O terminie najbli?szego walnego spotkania cz?onków stowarzyszenia oraz osób, chc?cych po??czy? z nami wysi?ki w dalszym rozwijaniu naszych projektów i pasji, poinformujemy na pocz?tku grudnia.


Zarz?d Stowarzyszenia i Redakcja WZ


Komentarze

Pon 22 Lis, 2010 smednir napisa:
Brawo! :) W ko?cu!

Sob 20 Lis, 2010 Marcin G napisa:
Troch? to trwa?o, ale wreszcie jest! To bardzo dobra wiadomo??. Robert gratuluj? pomys?u i wytrwa?o?ci w realizacji projektu.


Dodaj komentarz