.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:35,
16 listopad 2018

Grenadier 2010
Data: Śr 28 Kwi, 2010
Gar?? informacji o nadchodz?cej imprezie

8 i 9 maja 2010 r. odb?dzie si? w Warszawie pi?ta ju? edycja imprezy po?wi?conej szeroko rozumianemu wargamingowi historycznemu: V Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER.W tym roku po raz pierwszy impreza organizowana jest na terenie CYTADELI WARSZAWSKIEJ  - BLOKU X (ul. Skaza?ców 25, wej?cie od strony Bramy Strace?), co ma szczególne znaczenie dla podkre?lenia jej historycznego charakteru naszego spotkania.

Pomys?  zorganizowania konwentu wargamingowego powsta? w kr?gach mi?o?ników historycznych gier wojennych, skupionych wokó? warszawskich pracowni Strateg i Grot, Ma?opolskiej Grupy Wargamingowej, graczy zwi?zanych z firm? Wargamer. Inicjatywa ta zaowocowa?a dwoma odr?bnymi konwentami - Grenadierem w Warszawie i Polami Chwa?y w Niepo?omicach pod Krakowem.


Pomys?  imprezy zaczerpn?li?my z podobnych zjazdów organizowanych w innych krajach, w których wargaming jako hobby jest znacznie bardziej popularny ni? w Polsce. Dzi?ki temu coraz szersze grono osób zajmuj?cych si? t? form? rozrywki i zarazem poznawania historii b?dzie mog?o dzieli? si? swoj? pasj? z innymi.


Dla do?wiadczonych graczy konwent ma by? doskona?? okazj?, do zobaczenia "w akcji" tych systemów i gier, o których do tej pory jedynie si? s?ysza?o lub czyta?o. Ponadto impreza ma da? wszystkim osobom aktywnie uczestnicz?cym w tym hobby mo?liwo?? sprawdzenia swych umiej?tno?ci dowódczych podczas organizowanych w trakcie jej trwania turniejów.


Niemniej jednak za?o?eniem jest, i? konwent GRENADIER organizowany jest przede wszystkim dla osób, które do tej pory nie mia?y kontaktu z grami historycznymi, a interesuj? si? szeroko poj?t? histori?  lub militariami. W?a?nie dla tych z Was, którzy odwiedz? imprez?, chc?c pozna? ten rodzaj gier, organizujemy pokazy gier bitewnych i gier planszowych osadzonych w ró?nych okresach historycznych. Mamy nadziej?, ?e w?ród nich ka?dy z Was znajdzie co? dla siebie. W czasie imprezy b?dzie mo?na tak?e zobaczy? prezentacje makiet i modeli do gry przygotowanych przez kluby i grupy wargamingowe.


Na GRENADIERZE odbywa? si?  b?d? tak?e pokazy grup rekonstrukcyjnych z ró?nych epok historycznych, od epoki staro?ytno?ci poczynaj?c, a na czasach wspó?czesnych ko?cz?c.


Organizatorzy imprezy zapraszaj? wszystkie osoby zainteresowane grami strategicznymi, histori? i militariami oraz rekonstrukcja historyczn? do odwiedzenia CYTADELI WARSZAWSKIEJ (wej?cie przez Bram? Strace?, od strony ulicy Wybrze?e Gdy?skie) w dniach 8-9 maja br. W sobot? impreza odbywa? si? b?dzie w godz. od 10.00 do 19.00, a w niedziel? od 10.00 do 16.00.


Dobra zabawa i masa atrakcji zapewniona. Udzia? w konwencie jest bezp?atny, a jego uczestnicy mog? liczy? na darmowy pocz?stunek.


Je?li chcesz w czasie konwentu zaprezentowa? swoje ulubione gry historyczne - prosz? skontaktuj si? z nami:


Tomasz Kowalczyk - tk1815@wp.pl, tel. 785 860 144;


Konrad Sosi?ski - kontakt@wargamer.pl , tel. 501 283 585


Zapraszamy !


Szczegó?y na www.grenadier.wargamer.pl


 


Komentarze

Dodaj komentarz