.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 02:40,
24 paĽdziernik 2018

Stowarzyszenie Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y"
Data: Pon 30 Lis, 2009
Informacje o powstaniu Stowarzyszenie Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y"

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e 21 listopada 2009 zosta?o zawi?zane Stowarzyszenie Mi?o?ników Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y". W gronie za?o?ycieli znalaz?y si? osoby, które do tej pory w sposób czynny mia?y udzia? w tworzeniu kolejnych edycji Pól Chwa?y i Grenadiera - zwi?zane ze ?rodowiskami zajmuj?cymi si? wargamingiem, grami planszowymi, modelarstwem i rekonstrukcj? historyczn?. "Historia jako pasja" - has?o przewodnie imprezy niepo?omickiej - jest wspólnym mianownikiem integruj?cym za?o?ycieli. Stowarzyszenie ma umo?liwi? dalszy rozwój obu imprez, sprzyja? integracji ró?nych ?rodowisk mi?o?ników historii wojskowo?ci oraz wspiera? ich w dalszym rozwoju i szerokiej promocji ich hobby. Konstrukcja Stowarzyszenia odtwarza dotychczasow? struktur? organizacyjn? Otwartych Spotka? Wargamingowych, w za?o?eniach ma umo?liwi? zaprezentowanie bogactwa ró?norodno?ci zainteresowa? historycznych, u?atwi? poszukiwanie ?rodków finansowych, zapewni? osobowo?? prawn? osobom i grupom do tej pory niezrzeszonym oraz skutecznie promowa? imprez? w mediach bran?owych, lokalnych i ogólnopolskich. Opiera si? na wspó?istnieniu niezale?nych zespo?ów zadaniowych, rozwijaj?cych twórczo poszczególne elementy sk?adowe imprezy - wargaming, gry planszowe, rekonstrukcj? historyczn?, modelarstwo i cz??? naukow?- wyk?ady popularnonaukowe, spotkania autorskie i konferencj? historyczn?. Statut Stowarzyszenia zostanie opublikowany niebawem, jak tylko uzyska rejestracj? s?dow?. Ch?tnych do w??czenia si? w prace Stowarzyszenia prosimy o kontakt poprzez adres:
polachwaly@wargaming.pl


Komentarze

Dodaj komentarz