.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 04:06,
22 paĽdziernik 2018

Czy naprawd? niezwyci??ona?
Data: Nd 21 Wrz, 2008
Ma?opolska Grupa Wargamingowa zaprasza na pokazy z husari? w roli g?wnej

Ma?opolska Grupa Wargamingowa zaprasza na seri? pokazów pod tytu?em:
„Czy naprawd? niezwyci??ona? Epizody z wojen polsko-szwedzkich XVII wieku z udzia?em husarii"
Pokazy odb?d? si? w ramach imprezy „Pola Chwa?y" na Zamku Królewskim w Niepo?omicach (27-28 wrze?nia 2008 r.) i rozgrywane b?d? w oparciu o przepisy „Constantinople to Vienna". W ramach pokazów rozgrywane b?d? epizody taktyczne (szar?e) z udzia?em husarii. Przeciwnikiem husarii ka?dorazowo b?d? jednostki armii szwedzkiej (piechota, jazda).
Celem pokazu jest analiza skuteczno?ci husarii w starciach z wojskiem naszego pó?nocnego s?siada na przestrzeni XVII wieku. Przepisy „Constantinople to Vienna" umo?liwiaj? elastyczn? klasyfikacj? oddzia?ów pod k?tem ich zdolno?ci bojowej (si?y, odporno?ci psychicznej, sprawno?ci taktycznej). Pozwala to na prawid?owe odzwierciedlenie si?y danego oddzia?u w zale?no?ci od okresu historycznego, który aktualnie jest rozgrywany.


Husaria

Pokazy podzielone b?d? na 3 cz??ci. Ka?da osadzona b?dzie w realiach innej kampanii (odpowiednio lata: 1605, 1627, 1656).
Szczegó?owy harmonogram pokazów z udzia?em publiczno?ci przedstawia si? nast?puj?co:
sobota 10.00-13.00, 15.00-19.00, niedziela 10.30-12.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w pokazach. Ka?dy mo?e wcieli? si? w rol? dowódcy chor?gwi husarskiej lub pokierowa? obron? szwedzk?.
Dla najbardziej zaanga?owanych przewidziane s? nagrody...


Komentarze

Dodaj komentarz