.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 04:14,
22 paĽdziernik 2018

I Mistrzostwa Polski we Flames of War (FOW)
Data: Wt 26 Sie, 2008
Turniej na Polach Chwa?y w dniach 26-28

Bardzo nas cieszy inicjatywa zorganizowania I Mistrzostw Polski w FOW na najbli?szych Polach Chwa?y w dniach 26-28 wrze?nia 2008. Tym bardziej, ?e w organizacj? s? w??czone konkuruj?ce ze sob? na co dzie? podmioty zajmuj?ce si? obecnie sprzeda?? systemu: Sfan z Wroc?awia i Wargamer (Warszawa, Radom, Kielce). Mamy nadziej?, ?e po??czenie entuzjazmu i pracy organizacyjnej w?o?onej w realizacj? pomys?u przez Sfana oraz wieloletnie do?wiadczenie Wargamera w prowadzeniu rozmaitych zawodów i prezentacji wargamingowych stworzy now? jako?? w realizacji podobnych pomys?ów w Polsce. Niezale?ni, zewn?trzni s?dziowie (z W?och i Czech), b?d?cy jednocze?nie do?wiadczonymi graczami, maj? dodatkowo zapewni? maksimum obiektywno?ci i profesjonalizmu.


Inicjatywa po??czenia si? ró?nych podmiotów zaanga?owanych w promocj? FOW to dobry znak dla ca?ego ?rodowiska zwi?zanego z wargamingiem. Pokazuje bowiem, ?e konkurencja pomi?dzy firmami nie zawsze musi oznacza? walk?, a podobne zachowania sprzyjaj? dalszemu rozwojowi i promocji wargamingu w Polsce. Chylimy czo?a przed dojrza?o?ci? decydentów we wspomnianych firmach i ze swej strony ze wszystkich si? obiecujemy wspiera? podobne inicjatywy.


Redakcja Wargaming Zone


Komentarze

Dodaj komentarz