.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 03:56,
22 paĽdziernik 2018

Nowy dzia?
Data: Pon 10 Maj, 2004
Zapraszamy do recenzji figur

Nowy dzia? – recenzje figur – inaugurujemy szczeg?ow? recenzj? rosyjskiej artylerii pieszej z okresu 1812-1814 firmy Zvezda. Przy okazji recenzji przypominamy ostatnie produkty tej rosyjskiej firmy dotycz?ce wojen napoleo?skich.
- Borodino – wielka bitwa (marzec 2004)
- Francuscy karabinierzy 1810-1815 (luty 2004)
- Rosyjscy grenadierzy 1812-1814 (listopad 2003)
- Rosyjska artyleria piesza 1812-1814 (listopad 2003)
- Francuska artyleria konna gwardii 1805-1815 (listopad 2003)
Strona rosyjskiej firmy Zvezda znajduje si? tutaj.

1 komentarzy

Zmar? profesor Gunther Rothenberg
Data: Nd 09 Maj, 2004
26 kwietnia 2004 zmar? profesor G. E. Rothenberg, autor ponad tuzina ksi??ek i licznych artyku?w

Przez pi??dziesi?t lat swojej pracy naukowej profesor Gunther E. Rothenberg (1923-2004)pozostawi? licz?cy si? dorobek w dziedzinie historii wojskowo?ci. Po?rd jego najbardziej znanych prac znajduj? si?: Napoleon's Great Adversary: The Archduke Charles and the Austrian Army, The Military Border in Croatia, The Army of Francis Joseph, The Art of Warfare in the Age of Napoleon i niedawno wydane The Napoleonic Wars.
Profesor Rothenberg urodzi? si? w Berlinie, po doj?ciu Hitlera do w?adzy uciek? wraz z rodzin? do Holandii, a nast?pnie do Wielkiej Brytanii, sk?d wyjecha? do Palestyny. Wst?pi? ochotniczo do armii brytyjskiej i s?u?y? w Afryce P?nocnej, a nast?pnie w 4-tym Commando we W?oszech i Jugos?awii. Po wojnie wyst?pi? z armii i powrci? do Palestyny, gdzie jako kapitan w Haganah walczy? w izraelskiej wojnie o niepodleg?o??. W 1949 wyjecha? do Stanw Zjednoczonych. Wst?pi? na ochotnika do Si? Powietrznych, w sk?adzie ktrych bra? udzia? w wojnie korea?skiej. Studiowa? na Uniwersytecie Chicago, doktorat obroni? na Uniwersytecie Illinois. Przez ponad 10 lat wyk?ada? na Uniwersytecie New Mexico, w 1972 przenis? si? na Uniwersytet Purdue, gdzie wyk?ada? do odej?cia na emerytur? w 1998. Po odej?ciu na emerytur? przenis? si? do Australii, pozostaj?c dalej aktywnym zawodowo.
Jego wydana w latach siedemdziesi?tych The Art of Warfare in the Age of Napoleon jest pozycj? klasyczn? i w dalszym ci?gu szeroko cytowan? w nowych opracowaniach. ?eby nie by? ca?kiem go?os?ownym, szybkie sprawdzenie polegaj?ce na wybraniu z pu?ki pi?ciu losowo wybranych pozycji z serii Historyczne Bitwy Bellony, dotycz?cych okresu napoleo?skiego, ujawni?o w dwch z nich odwo?ania do wspomnianej pozycji.
Nag?e odej?cie przerwa?o prac? profesora nad - prawie uko?czon? - ksi??k? dotycz?c? Wagram. Jest jednak nadzieja, ?e ksi??ka ta uka?e si? pod koniec tego roku. Szkoda tylko, ?e b?dzie to ostatnia praca autora.

0 komentarzy

Nowe zdj?cia
Data: Czw 06 Maj, 2004
Wreszcie jest na co popatrze?

Zamie?cili?my kilka zdj?? pomalowanych przez nas metalowych figurek. W najbli?szym czasie planujemy umie?ci? w galerii figur kolejne. Zapraszamy do ogl?dania.

0 komentarzy

Google nas rozpoznaje
Data: Sob 01 Maj, 2004
Mamy wysokie miejsca w rankingu wyszukiwarki

"Wargaming Zone - Strefa Polskiego Wargamingu" jest ju? rozpoznawana przez wyszukiwarki oparte na google i to na do?? wysokich miejscach. Teraz mog? nas odwiedzi? internauci spoza naszego grona wargamingowcw. Pozostaje ju? tylko praca nad ulepszaniem zawarto?ci strony, do czego Was namawiamy.

0 komentarzy

Kolejna nowo??
Data: Śr 28 Kwi, 2004
Lubicie miecze? Je?li tak to ten tekst jest dlas Was

Dzi? zamie?cili?my kolejny artyku? historyczny Miecze greckie od okresu archaicznego po hellenistyczny autorstwa Maji, ktra napisa?a ju? dla nas m.i. Miecze Minojskie i Myke?skie. Jeszcze troche i b?dziemy mie? tu pe?n? zbrojownie :) A narazie niez?a robota i tak trzyma?.

0 komentarzy

Majowa bitwa w Niepo?omicach
Data: Pon 26 Kwi, 2004
Zapraszamy tych, ktrzy chc? zagra? lub tylko ogl?dn??

Zapraszamy wszystkich do Niepo?omic - w dniu 1.V.04 odb?dzie si? tam bitwa.
Zaczynamy od godziny 10.00, zapraszamy wszystkich ch?tnych do popatrzenia lub wzi?cia udzia?u. Zg?oszenia lub pytania prosimy kierowa? do Roberta pod adres: kamp1813@wp.pl Bitwa jest planowana tylko na 1.V.04, do p?nych (lub bardzo p?nych) godzin wieczornych. Nie ma na dzisiaj mozliwo?ci na przeci?ganie jej na kolejne dni.
Zapraszamy.

0 komentarzy

Kolorowi dragoni
Data: Sob 24 Kwi, 2004
Artyku? o umundurowaniu dragonii

Zapraszamy do przeczytania nowego artyku?u zatytu?owanego "Umundurowanie", czyli barwa dragonw. Jest to nowy artyku? z kategorii XVI - XVIII wiek.

0 komentarzy

Wargaming Zone po angielsku
Data: Sob 24 Kwi, 2004
Szukamy ch?tnych t?umaczy

Niedawno powsta? pomys? stworzenia angielskoj?zycznej wersji serwisu Wargaming Zone. Postanowili?my, miar? naszych skromnych mo?liwo?ci, wdro?y? ten pomys?. Jednak obsbszerna ilo?? tekstw powoduje przesuni?cie prac w czasie. Je?li kto? z Was jest bieg?y w j?zyku angielskim i chce pomc, prosimy o kontakt z redaktorem.

0 komentarzy

Dwa nowe artyku?y
Data: Pon 19 Kwi, 2004
Ciekawe artyku?y o mieczach i o staro?ytnych wojownikach.

Dzi? rano dorzucono dwa nowe artyku?y z epoki staro?ytno?ci. Zapraszamy do czytania i zach?camy do wysy?ania tekstw do naszego redaktora w celu ich p?niejszego opublikowania na Wargaming Zone. Pami?tajcie, ?e ten site powstaje w du?ej mierze dzi?ki Waszej pomocy!

0 komentarzy

Pierwsze zmiany w serwisie
Data: Sob 17 Kwi, 2004
Teraz b?dzie szybciej

Na Wargaming Zone pojawi?y si? pewne poprawki. Nie zaburzaj? one dotychczasowego uk?adu graficznego strony ale tylko poprawiaj? jej wydajno??. Wszystkie skrypty zosta?y zoptymalizowane co wyra?nie powinno wp?yn?? na czas ?adowania si? strony. Jednym s?owem b?dzie szybciej.

0 komentarzy