.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:27,
14 listopad 2018

Rozbudowa galerii
Data: Pi± 25 Cze, 2004
Nasza galeria zosta?a przebudowana, przyby?y tak?e nowe zdj?cia

Systematycznie przybywa zdj?? do galerii. Poniewa? poza figurkami napoleo?skimi i okr?tami znalaz?y si? tam pierwsze zdj?cia ze ?redniowiecza zmienili?my uk?ad ca?ej galerii. Poniewa? zdj?? b?dzie nadal przybywa? nie wykluczamy dalszych zmian w jej uk?adzie. W najbli?szym czasie nale?y si? spodziewa? pierwszych zdj?? figur z II wojny.

0 komentarzy

Ksi??ki
Data: Wt 22 Cze, 2004
Recenzje trzech pozycji obcoj?zycznych

Tak jak obiecywali?my na Wargaming Zone pojawi?y si? recenzje ksi??ek w j?zyku angielskim. Na pocz?tek Hubert zrecenzowa? dla nas dwie pozycje dotycz?ce bitwy jutlandzkiej oraz pierwszy tom klasycznego dzie?a prof. Omana o wojnie na P?wyspie Iberyjskim.

0 komentarzy

Recenzje ksi??ek Bellony
Data: Nd 20 Cze, 2004
Ardeny i ??te Wody-Korsu?

Tak si? sk?ada, ?e najbardziej ostatnio ro?nie nam dzia? recenzji ksi??ek. Dzi?ki pracy Paw?a mamy ju? kilka nowych pozycji wypuszczonych przez Wydawnictwo Bellona. Mo?liwe, ?e z czasem przy niektych pozycjach pojawi si? wi?cej ni? jedna recenzja - wszak oceny tej samej ksi??ki mog? by? r?ne.
Zreszt? na ksi??kach w j?zyku polskim nie zamierzamy poprzesta? i ju? wkrtce mo?ecie si? spodziewa? na ?amach Wargaming Zone pierwszej recenzji pozycji angielskoj?zycznej.

0 komentarzy

Nowa recenzja
Data: Czw 17 Cze, 2004
K?uszyn 1610

Darek Domagalski zadebiutowa? na Wargaming Zone recenzj? ki??ki K?uszyn 1610 z serii Historyczne Bitwy. Zainteresowanych zapraszamy do lektury tutaj. W najbli?szym czasie pojawi? si? kolejne recenzje ksi??ek Bellony, m. in. Ardeny 1944.

0 komentarzy

Bitwa w Niepo?omicach
Data: Sob 05 Cze, 2004
Zapraszamy wszystkich na rozgrywk? w sobot? 19.06.04

Zapraszamy wszystkich na bitw? w Niepo?omicach w sobot? 19.06.04. Rozgrywka rozpocznie si? od godziny 10.30 do oporu. W planach bitwa lub bitwy napoleo?skie na przepisach Newbury Rules. Poza graj?cymi zapraszamy, tak?e obserwatorw.
Zg?oszenia lub pytania prosimy kierowa? do Roberta.

0 komentarzy

Debiut Seekrieg'a 5
Data: Śr 02 Cze, 2004
W ostatni? sobot? rozegrano w Warszawie dwie debiutanckie bitwy na przepisach morskich Seekrieg 5.

Ostatnia sobota (30 maja) by?a w pracowni na ul. Mokotowskiej w Warszawie bardzo pracowita. Stoczone zosta?y cztery bitwy (z tego dwie z okresu napoleo?skiego na dwch r?nych systemach przepisw) oraz dwie z u?yciem SEEKRIEG'a 5, dla ktrego by? to debiut. W sumie w rozgrywkach uczestniczy?o 6 osb. Oczekujemy na nowe After Action Report's, szczeglnie z bitew morskich.

4 komentarzy

Zdj?? przybywa
Data: Nd 23 Maj, 2004
Nasza galeria nieustannie si? powi?ksza

Nasza galeria sukcesywnie si? rozrasta, na razie przybywa g?wnie zdj?? figurek z okresu napoleo?skiego, ale nie tylko. Od razu wyja?niamy, ?e s?owa figurki w tytule galerii nie nale?y bra? os?ownie, jako, ?e pojawi?y si? tak?e modele okr?tw. Tak czy owak one tak?e nie okupuj? p?ek, ale bior? udzia? w naszych bitwach. Zmienili?my tak?e sposb podpisywania zdj?? i podajemy teraz wi?cej szczeg?w. Zapraszamy do odwiedzin galerii.

2 komentarzy

Nowy wymiar Wargaming Zone
Data: Sob 22 Maj, 2004
Na pewno sami widzicie co si? zmieni?o

Jak nie trudno zauwa?y? zmianom uleg? niemal ca?y serwis. Oprcz zmian czysto estetycznych dokonano optymalizacji skryptw i doprowadzono do szybszego (tak przynajmniej powinno by? w teorii :D ) dzia?ania ca?ej strony.
Wprowadzono darmow? rejestracj? u?ytkownikw oraz mo?liwo?? komentowania nie tylko artyku?w, lecz tak?e recenzji czy wiadomo?ci. Aby jednak korzysta? z tych przywilejw nale?y uprzednio si? zalogowa?.
Pojawi? si? rwnie? nowy dzia? zatytu?owany "ABC Wargamingu". W tym dziale zamieszcza? b?dziemy artyku?y dotycz?ce bezpo?rednio wargamingu, a wi?c przygotowywania makiet, malowania figur i tym podobne.

0 komentarzy

Jest ju? SEEKRIEG 5
Data: Pi± 21 Maj, 2004
23 kwietnia bie??cego roku na konwencie RECON 2004, w TAMPA na Florydzie, odby?a si? premiera systemu SEEKRIEG 5.

Kolejna wersja znanego systemu przepisw pojawia si? ponad 20 lat po wydaniu poprzedniej, czwartej wersji. Premiera by?a oczekiwana od ponad roku, jednak okoliczno?ci obiektywne sprawi?y, ?e system nie zosta? opublikowany, tak jak planowano w roku 2003.
SEEKRIEG jest systemem przepisw do gier wojennych dla star? morskich z okresu 1880-1945. Jest to system o charakterze szczeg?owej symulacji, przynajmniej w zakresie star? nawodnych, na ktrych, zgodnie z koncepcj? jego autorw, g?wnie si? koncentruje. Do podobnego wniosku prowadzi przedzia? czasowy obejmowany przez system.
Autorzy systemu, Richard R. Sartore i Jack L. Joyner, w nowej wersji zasad zawarli zupe?nie nowy system reprezentacji szkd poniesionych przez okr?ty w walce, zmodyfikowali tak?e niektre mechanizmy przepisw zwi?zanych z u?yciem uzbrojenia (trudno w to mo?e na pierwszy rzut oka uwierzy?, ale system rozr?nia ponad 20 r?nych klas systemw kontroli ognia), dokonuj?c rwnocze?nie u?atwiaj?cego rozgrywk? uproszenia tabel (w obliczu wspomnianej liczby samych systemw kontroli ognia, w to jeszcze trudniej uwierzy?, ale jest to prawda!!!). Rozbudowane zosta?y przepisy dotycz?ce lotnictwa i broni podwodnej, lecz w dalszym ci?gu w porwnaniu z przepisami nawodnymi pozostaj? one do?? abstrakcyjne, co jednak w wielu sytuacjach mo?e by? zalet?.
Je?eli potrzeba jeszcze jakich? rekomendacji dla tego systemu, to przedmowy do niego napisali Bill Jurens i Nathan Okun.

Wi?cej informacji o SEEKRIEG’u mo?na zyska? na stronie www.seekrieg.com (co wi?cej, kolejna niewiarygodna rzecz, podawane informacje o obj?to?ci s? prawdziwe, przepisy, oraz wszystkie zestawienia tabel faktycznie maj? dobrze ponad 200 stron – ile dok?adnie, nie wiemy, ze wzgl?du na brak jednolitej numeracji). W oczywisty sposb recenzja systemu o takiej obj?to?ci wymaga bli?szego (najlepiej praktycznego) zapoznania si? z nim. Postaramy si? jednak zamie?ci? w najbli?szym czasie AAR z pierwszych star?.

0 komentarzy

Raporty pobitewne
Data: Wt 18 Maj, 2004
Nowy autor, nowe raporty

Nasze szeregi zasili? kolejny autor artyku?w, Pawe?. Debiutuje on dwoma artyku?ami z serii After Action Reports, "Bateria w niebezpiecz?stwie" oraz "Czy mo?na wygra? bitw? w 3 ruchy?". Oba raporty dotycz? niedawno rozegranych w Warszawie bitew. Zapraszamy do lektury.

0 komentarzy