.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:41,
19 paĽdziernik 2018

Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - czerwiec 2005
Data: Śr 01 Cze, 2005
Kontynuuj?c cykl artyku?w o nowo?ciach wydawniczych przedstawiam informacje o ksi??kach, ktre mog? si? ukaza? w czerwcu

Kontynuuj?c cykl artyku?w o nowo?ciach wydawniczych przedstawiam informacje o ksi??kach, ktre mog? si? ukaza? w czerwcu.

1 komentarzy

Egipt kontra Beduini w galerii
Data: Wt 31 Maj, 2005
Dodatkowe zdj?cia do sprawozdania z bitwy Egipt kontra Beduini w systemie DBA

Jako uzupe?nienie raportu po bitwie w galerii zamie?cili?my zdj?cia z tej?e bitwy. S? to wojska Egiptu z XXII - XXIII dynastii (w?adcy pochodzenie Libijskiego) i Beduinw. W systemie DBA armie nr I/38 Egipt pod panowaniem w?adcw pochodzenia libijskiego (w angielskich listach armii u?ywana jest nazwa "Libyan Egyptian") 946-712 r. p.n.e. i I/6 Wcze?ni Beduini 3000 – 312 r. p.n.e. litera c) okres 999-312 r. p.n.e. Figurki w skali 15 mm z firmy Essex. Malowa? Jaros?aw Kocznur, z kolekcji Jaros?awa Kocznura, zdj?cie Jaros?aw Kocznur

0 komentarzy

Dywizja Ci??ka USA wz. 86
Data: Pi± 27 Maj, 2005
Organizacja i uzbrojenie Dywizji Pancernej USA wz. 86

Kolejny artyku? z serii Nato kontra UW. Tym razem poznajemy struktur? i uzbrojenie Dywizji Pancernej USA wed?ug etatw z 1986 roku. W artykule znajdziemy tak?e s?owo o ameryka?skiej taktyce, a przede wszyskim wybran? ofert? rynkow? dla modelarzy (1/72 plastik).

0 komentarzy

Spotkanie modelarzy i wargamingowcw w Warszawie
Data: Pon 23 Maj, 2005
Zapraszamy 3 czerwca do Domu Kultury ?rdmie?cie

Spotkanie odb?dzie si? 3. czerwca 2005 w godz. 17-18.30 w Domu Kultury ?rdmie?cie przy ul. Smolnej 9 w Warszawie, przy okazji wystawy z okazji 60 rocznicy zako?czenia II Wojny ?wiatowej. Wystawa b?dzie po??czona z prezentacj? dorobku Pracowni Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej STRATEG. B?dzie mo?na wi?c obejrze? figury i modele sprz?tu wykonane w ramach zaj??, a tak?e bezpo?rednio nawi?za? kontakt z uczestnikami i osobami prowadz?cymi Pracowni?. Przewidywany jest tak?e bankiet. W imieniu organizatorw serdecznie zapraszamy.

0 komentarzy

Egipt kontra Beduini
Data: Pon 23 Maj, 2005
Sprawozdanie z bitwy w systemie DBA

Artyku? jest sprawozdaniem z bitwy mi?dzy armi? Egiptu pod panowaniem w?adcw pochodzenia libijskiego (XXII i XXIII dynastia) a armi? Beduinw.

0 komentarzy

Radziecka Dywizja Pancerna
Data: Czw 12 Maj, 2005
Artyku? przedstawia organizacj? i uzbrojenie radzieckiej Dywizji Pancernej z lat 80-tych

Zgodnie z zapowiedzi? przedstawiamy drugi z artyku?w sk?adaj?cych si? na cykl "NATO kontra Uk?ad Warszawski". Poza przedstawieniem organizacji i uzbrojenia dywizji radzieckiej, tak jak w poprzednim artykule o dywizji Bundeswehry, czytelnik znajdzie wybran? ofert? rynkow?.

0 komentarzy

Oglnopolski Festiwal Modelarstwa
Data: Śr 11 Maj, 2005
Impreza odb?dzie si? w dniach 14 – 15 maja w ?odzi

Festiwal odb?dzie si? wzorem lat poprzednich na obszarze hal sportowych Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji przy ul Ks. Skorupki 21 w ?odzi. Organizatorzy przewiduj?, i? festiwal odwiedzi oko?o 20 tys. osb. W ramach festiwalu odb?d? si? liczne pokazy i prezentacje r?nego rodzaju gier planszowych i bitewnych. M.in. b?dzie mo?na wzi?? udzia? w prezentacjach gier Warzone, Mein Panzer i Modern Micro Armour rozgrywanych na ogromnych specjalnie do tego celu stworzonych sto?ach plastycznych. Przez ca?y czas trwania festiwalu b?dzie tak?e funkcjonowa? games room – czyli stoisko na ktrym mo?na b?dzie nauczy? si? gra? w ka?d? z gier planszowych z bogatej oferty Wargamera.
Wi?cej o samym festiwalu przeczytacie na stronie internetowej tej imprezy: http://www.modelarskie.pl
Program firmy Wargamer w czasie 4 Festiwalu Modelarstwa przedstawia si? nast?puj?co:
Prezentacja historycznego systemu bitewnego: „Mein Panzer”
Sobota, 14 maja br. godz. 11 i 15
Niedziela, 15 maja br. godz. 11 i 15
Mein Panzer to pierwszy w Polsce historyczny system bitewny w realiach 2 wojny ?wiatowej. System pozwala na rozgrywanie bitew na dowolnym froncie 2 wojny ?wiatowej i obejmuje opis si? zbrojnych i sprz?tu wszystkich wa?niejszych stron konfliktu. Prezentacja b?dzie po?wi?cona odtworzeniu hipotetycznego starcia pomi?dzy Armi? Czerwon? a niemieckim naje?d?cami gdzie? na ukrai?skich stepach. Prezentacja b?dzie po??czona z nauk? gry.
Quiz wiedzy o sprz?cie wojskowym z 2 wojny ?wiatowej
Sobota, 14 maja br. godz. 14
Niedziela, 15 maja br. godz. 14
W czasie prezentacji odb?dzie si? quiz ze znajomo?ci sprz?tu z 2 wojny ?wiatowej (z nagrodami fundowanymi przez firm? WARGAMER).
Prezentacja systemu bitewnego modern micro armour
Sobota, 14 maja br. godz. 11 i 15
Niedziela, 15 maja br. godz. 11 i 15
Modern Micro Armour to system bitewny umo?liwiaj?cy rozgrywanie star? w realiach dowolnego konfliktu zbrojnego, jaki mia? miejsce na ?wiecie w okresie po 2 wojnie ?wiatowej (m.in. Wietnam, Afganistan, Ba?kany, Irak etc.). Regu?y gry przewiduj? prowadzenie rozgrywek na poziomie plutonu. System zawiera regu?y dotycz?ce u?ycia na wsp?czesnym polu walki wszystkich istniej?cych rodzajw si? zbrojnych (w??cznie ze ?mig?owcami i lotnictwem) oraz ka?dej istniej?cej broni (tak?e broni masowego ra?enia). Tematem prezentacji b?dzie hipotetyczne starcie pomi?dzy jednostkami armii radzieckiej a jednostkami NATO w okresie Zimnej Wojny. Prezentacja b?dzie po??czona z nauk? gry.
Quiz wiedzy o wsp?czesnym sprz?cie wojskowym
Sobota, 14 maja br. godz. 13
Niedziela, 15 maja br. godz. 13
W czasie prezentacji odb?dzie si? quiz ze znajomo?ci wsp?czesnego sprz?tu bojowego (z nagrodami fundowanymi przez firm? WARGAMER).


0 komentarzy

Zapowiedzi z GHQ®
Data: Pi± 06 Maj, 2005
Firma GHQ - znany producent wysokiej jako?ci modeli do gier bitewnych w?a?nie ujawni? swoje plany wydawnicze na okres do kwietnia 2006 roku

Cho? zapowiedzi wydaj? si? by? do?? obfite to na pewno nie wszyscy b?d? zadowoleni. „Potrzeby i zainteresowanie s? ogromne. Nasi klienci s? zainteresowani modelami z r?nych okresw i nale??cych do r?nych nacji. Dostajemy nawet kilkadziesi?t listw dziennie z pro?b? o wydanie konkretnych modeli – wydajemy za? oko?o 6 nowych wzorw miesi?cznie i staramy si? aby pojawia?y si? nowe modele do wszystkich naszych skali. Nie jeste?my jednak w stanie uszcz??liwi? wszystkich” – t?umaczy Channing Scott z GHQ.
Oto, czego mo?emy si? spodziewa? ju? w czerwcu 2005 r.:
VN21 NVA Individual Infantry
VN22 NVA Individual Heavy Weapons
AC57 UH-1B Huey “Slick”
W77 UAZ 469 w/ BA-11 RcR
IT26 90mm AA Portee on Lancia 3RO
NAP38 Nassau Infantry #2
NAP39 Brunswick Leib Regiment
TMB40 ‘Bamboo’ Hut
TMB41 Tropical Home
TMB42 Small Huts (2)
TMB43 ‘Nam Farmhouse
TMB44 ‘Grass Hut’ on Stilts
TMB45 Montagnard Huts (2)
W kolejnych miesi?cach b?dziemy informowa? o nast?pnych zapowiedziach.

0 komentarzy

Dywizja Pancerna Bundeswehry
Data: Pi± 06 Maj, 2005
Artyku? przedstawia organizacj? i uzbrojenie niemieckiej Dywizji Pancernej z lat 80-tych

Jest to pierwszy z artyku?w sk?adaj?cych si? na cykl "NATO kontra Uk?ad Warszawski". Poza przedstawieniem organizacji i uzbrojenia dywizji, czytelnik znajdzie w artykule tak?e odniesienie do dost?pnych na rynku modeli r?nych producentw. W najbli?szym czasie uka?e si? kolejny artyku? z tego cyklu przedstawiaj?cy sowieck? dywizj? pancern?

0 komentarzy

Babilon 729-648 p.n.e
Data: Śr 04 Maj, 2005
Recenzja dotyczy nowej pozycji wydanej przez Bellon? w serii HB

Babilon 729-648 p.n.e, autorstwa Piotra Biziuka zas?uguje na uwag? chocia?by z tego wzgl?du, ?e jest to jedna z nielicznych ksi??ek traktuj?ca o tak odleg?ej historii wojskowo?ci jak Babilon czy Asyria. Co ciekawe pozycja ta zawiera wzmiank? o... wargamingu!

0 komentarzy