.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:02,
19 paĽdziernik 2018

Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - lipiec 2005
Data: Sob 02 Lip, 2005
Kontynuuj?c cykl artyku?w o nowo?ciach wydawniczych przedstawiam informacje o ksi??kach, ktre mog? si? ukaza? w lipcu

Na szcz??cie nie okaza?o si?, ?e w lipcu nie b?dzie ?adnych nowo?ci - jest ich nawet wi?cej ni? w czerwcu. S? to g?wnie pozycje wydawane przez Bellon?. Zobacz zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - lipiec 2005

0 komentarzy

Nowo?ci z firmy "Oddzia? smy"
Data: Czw 30 Cze, 2005
Firma "Oddzia? smy" przedstawia swoje nowo?ci w skali 1:600

Modele wsp?czesnej broni pancernej (i nie tylko) wykonane s? z bia?ego metalu w skali 1:600. Umo?liwiaj? one rozgrywanie gier na szczeblu dywizji w skali 1 podstawka = 1 pluton (np. wg zasad "Modern Spearhead"). Oferta obejmuje wi?kszo?? ameryka?skiego i radzieckiego sprz?tu bojowego, umo?liwiaj?c rozegranie bitew hipotetycznego konfliktu mi?dzy NATO a Uk?adem Warszawskim w po?owie lat 80-ych. Liczba dost?pnych modeli jest sukcesywnie powi?kszana - w planach tak?e kolejne armie. Zainteresowanych modelami firmy i zasadami "Modern Spearhead" prosimy o kontakt na adres: marcin2501@wp.pl.
2 komentarzy

Odlewnictwo a wargaming
Data: Pon 27 Cze, 2005
Artyku? o odlewaniu figurek

Autor artyku?u przedstawia swoje do?wiadczenia z odlewaniem figurek do XVII-wieku. Odlane i pomalowane przez niego figury s? tak?e do obejrzenia w galerii.

2 komentarzy

Polska edycja Micro Armour: the Game Modern
Data: Czw 23 Cze, 2005
Zasady do wsp?czesno?ci po polsku

Firma Wargamer informuje, ?e zako?czy?y si? prace nad t?umaczeniem zasad do gry Micro Armour: the Game Modern. Pe?ne t?umaczenie zasad do gry wraz z tabelami pomocniczymi znajdziecie na stronie Wargamera po?wi?conej grom historycznym w sekcji Download.
Samo t?umaczenie w formacie pdf dost?pne jest tu.

0 komentarzy

Husaria polska i koncerz w XVII w
Data: Sob 18 Cze, 2005
Kilka s?w na temat koncerza polskiego w XVII wieku

Dywagacje na temat koncerza: o jego parametrach technicznych i sposobie u?ycia; tak?e porwnanie koncerza i pa?asza.

0 komentarzy

Czym si? gra? Cz??? I – Plansze i tereny
Data: Śr 15 Cze, 2005
Cz??? I z cyklu dla pocz?tkuj?cych wargamingowcw (o przepisach, figurkach, makietach itp.)

Artyku? omawia r?nego rodzaju pola walki - makiety, tereny itp. Pomy?lany jest g?wnie dla pocz?tkuj?cych wargamingowcw, ktrzy poznaj? r?nego rodzaju "plansze" z ich plusami i minusami.

0 komentarzy

Pola Katalaunijskie 451
Data: Pi± 10 Cze, 2005
Recenzja nowo?ci z serii Historyczne Bitwy

Po chwilowym zastoju w dziale recenzji przedstawiamy zawarto?? nowej ksi??ki z pu?ki Bellony - Pola Katalaunijskie 451, autorstwa Daniela Gazdy.

0 komentarzy

Brytyjska Dywizja Pancerna
Data: Śr 08 Cze, 2005
Organizacja i uzbrojenie brytyjskiej Dywizji Pancernej z lat 80-tych

Czwarty - i na razie ostatni - artyku? z serii Nato kontra UW. Poznajemy struktur? i uzbrojenie brytyjskiej Dywizji Pancernej z lat 80-tych. Tak jak poprzednio, tak i teraz znajdziemy w tek?cie wybran? ofert? rynkow? dla modelarzy (1/72 plastik).

0 komentarzy

Czerwcowy turniej Mein Panzer
Data: Pon 06 Cze, 2005
Turniej odb?dzie si? 18 czerwca w Warszawie

Klub Historycznych Systemw Bitewnych przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie zaprasza na turniej gry MEIN PANZER o puchar Federacji Stowarzysze? Rezerwistw i Weteranw Si? Zbrojnych RP
Turniej odb?dzie si? 18 czerwca w godz. 10-18 w sali 403 (czwarte pi?tro) w Domu Wojska Polskiego przy Alei Niepodleg?o?ci 141 (rg Madali?skiego)
Turniej MP zosta? obj?ty patronatem Federacji Stowarzysze? Rezerwistw i Weteranw Si? Zbrojnych RP. Federacja ufundowa?a stosowny puchar dla zwyci?zcy, a
nagrody firma Wargamer (modele GHQ oraz elementy makiet produkcji Wargamera).
Wa?ne dla pocz?tkuj?cych: przewidziana jest tak?e nagroda za ostanie miejsce :-)
Ka?dy uczestnik turnieju bierze udzia? w losowaniu cennych upominkw ufundowanych przez Wargamera.
Koszt udzia?u w turnieju to 10 z? (osoby spoza Warszawy s? zwolnione od op?at). Sk?adka jest przeznaczona na zakup makiet dla potrzeb klubu.
Ka?dy nowy gracz na turnieju ma tak?e prawo do wylosowania 1 modelu GHQ ze specjalnej puli modeli ufundowanych przez Wargamera.
Ka?dy weteran MP, ktry przyprowadzi na turniej nowego gracza ma prawo do wylosowania 1 modelu GHQ ze specjalnej puli modeli ufundowanych przez Wargamera.
UWAGA: Osoby maj?ce ochot? wzi?? udzia? w turnieju a nie posiadaj?ce jeszcze w?asnych modeli proszone s? o kontakt z Wargamerem (kontakt@wargamer.pl). Istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia armii na turniej.
W imieniu organizatorw zapraszamy.
Pe?ny regulamin turniejowy jest opublikowany na forum Wargamera: www.wargamer.pl/forum


1 komentarzy

?uck – Brody – Dubno i T-34
Data: Nd 05 Cze, 2005
Artyku? omawia wielk? bitw? pancern? z czerwca 1941 r

Niniejszy artyku? pochodzi z kwartalnika multimedialnego www.historycy.pl i jest wynikiem porozumienia dotycz?cego wzajemnej wymiany artyku?w i linkw. W ten sposb obie strony maj? nadziej? dotrze? do nowych czytelnikw. Jakkolwiek serwis historycy.pl nie traktuje wy??cznie o militariach, ale o r?nych tematach historycznych, mo?na tam znale?? tak?e artyku?y z dziedziny wojskowo?ci. Szczeglnie godny polecenia jest artyku? Rados?awa Sikory o kopii husarskiej.

0 komentarzy