.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:12,
19 paĽdziernik 2018

Bitwa Anglosasw z Walijczykami
Data: Nd 02 Paź, 2005
Sprawozdanie z bitwy mi?dzy Walijczykami a Anglosasami rozegranej w systemie DBA 2.2

Dzisiaj na Wyspach Brytyjskich istnieje tylko jedno pa?stwo, cho? ostatnio narody je zamieszkuj?ce coraz wyra?niej podkre?laj? swoj? odr?bno??. Dziesi?? czy jedena?cie wiekw temu sytuacja wygl?da?a jednak zupe?nie inaczej, a wiele mniejszych i wi?kszych pa?stewek istniej?cych wtedy na tym terenie prawie nieustannie ze sob? walczy?o. W?a?nie w czasie tych wojen w X wieku naszej ery mog?o doj?? do opisanej poni?ej bitwy mi?dzy Walijczykami a Anglosasami.

1 komentarzy

Problemy z logowaniem
Data: Pi± 16 Wrz, 2005
Internet Explorer i Windows XP

Ostatnimi czasy wyst?powa?y problemy z logowaniem na Wargaming Zone. Ten problem pojawia? si? na komputerach z systemem operacyjnym Windows XP oraz z zainstalowanamy na nim Internet Explorer. Najprawdopodobnie problem ten wynika z niedoskona?o?ci tej?e przegl?darki. Do?o?yli?my jednak wszelkich stara? aby unikn?? tego problemu. Po testach na Windows XP i IE 6.0 problem ten nie wyst?powa?. Za wszelkie niedogodno?ci przepraszamy.
Administrator Wargaming Zone

7 komentarzy

III Warszawski Turniej DBA
Data: Nd 04 Wrz, 2005
Turniej odb?dzie si? w dniach 15-16 pa?dziernika


W imieniu organizatorw chcieliby?my poinformowa?, ?e w Warszawie po raz kolejny zostanie rozegrany Polski Turniej Historycznych Gier Bitewnych.
Korzystaj?c ponownie z uprzejmo?ci Stowarzyszenia Mi?o?nikw Gier Strategicznych "Bazyliszek", na IV Turnieju Gier Bitewnych BAZYLISZEK 2005, ktry odb?dzie si? 15 i 16 pa?dziernika 2005r rozegrany zostanie "III Warszawski Turniej DBA".
Turniej jest rozgrywany w bardzo prostym i przyst?pnym angielskim systemie do historycznych gier bitewnych z okresu od 3000 r. p.n.e. do 1495 r. nosz?cym nazw? De Bellis Antiquitatis.
W imieniu organizatorw bardzo serdecznie zapraszamy do udzia?u wszystkich ch?tnych. Tak?e, tych ktrzy nigdy nie grali w DBA, gdy? tych zasad mo?na si? szybko nauczy?. Mo?liwe jest rwnie? zorganizowanie w ramach turnieju rozgrywek osobnej grupy graczy mniej do?wiadczonych.
Je?li chcecie zg?osi? swj udzia? albo macie jakie? pytania piszcie na adres organizatora: jkk@acn.waw.pl. (w temacie e-mail prosz? wpisa? "Turniej" lub "DBA")
Szczeg?owe informacje o turnieju ju? wkrtce na stronie http://www.bazyliszek.rsc.pl

8 komentarzy

Zapowiedzi i nowo?ci wydawnicze - wrzesie?
Data: Czw 01 Wrz, 2005
Kontynuuj?c cykl artyku?w o nowo?ciach wydawniczych przedstawiam informacje o ksi??kach, ktre mog? si? ukaza? we wrze?niu

Po raz kolejny przedstawiamy nowo?ci wydawnicze i wygl?da na to, ?e ten cykl artyku?w zago?ci? na sta?e na WZ. Tym razem znacznie wi?cej tytu?w - najwyra?niej okres ogrkowy si? sko?czy?. Aby ?ledzi? pojawianie si? omawianych pozycji w ksi?garniach (oczywi?cie najpierw internetowych) wystarczy odwiedzi? stron? wsp?pracuj?cej z nami ksi?garni Historyton, ktra ma bardzo aktualn? ofert?.

0 komentarzy

Morion Miniatures
Data: Pon 29 Sie, 2005
Jest ju? dost?pna strona firmy MM

Jest ju? dost?pna strona polskiej firmy Morion Miniatures, o ktrej by?o ju? g?o?no na WZ. Zapraszamy pod adres morionminiatures.com

29 komentarzy

American BattleLines
Data: Pi± 26 Sie, 2005
Opis przepisw American BattleLines firmy ODGW

Jest to kompletny systemem regu? do rozgrywania star? w okresie wojen toczonych w Ameryce P?nocnej w latach 1775 – 1865. W polsce system promuje firma Wargamer - wkrtce ma by? jego polskie t?umaczenie.

0 komentarzy

Korpus Interwencyjny w 1939 r.
Data: Śr 24 Sie, 2005
Artyku? omawia powstanie i plany dzia?ania korpusu przewidzianego w sierpniu 1939 do ataku na Gda?sk, gdyby dosz?o tam do hitlerowskiego puczu

Powstanie Korpusu Interwencyjnego na wypadek zagro?enia hitlerowskim puczem w Gda?sku w chwili, gdy grozi?a nam wojna do dzi? mo?e budzi? kontrowersje. Jest to przyk?ad planowania wojennego, gdzie decyduj? wzgl?dy polityczne (w tym wypadku g?ownie polski MSZ), a nie militarne.

0 komentarzy

Nierozegrana kampania. Mo?liwo?ci obronne Czechos?owacji jesieni? 1938 r.
Data: Czw 18 Sie, 2005
Recenzja ksi??ki wydanej przez Wydawnictwo Trio; autor: Piotr M. Majewski

Ksi??ka prezentuje nowe spojrzenie na militarne aspekty kryzysu sudeckiego i rewiduje zakorzenion? w polskiej historiografii ocen? postawy naszego po?udniowego s?siada w 1938 r.

0 komentarzy

Bunt Grekw przeciwko Macedonii
Data: Wt 16 Sie, 2005
Sprawozdanie z bitwy mi?dzy armi? Aleksandra Macedo?skiego a armi? mniejszych miast greckich

Bitwa zosta?a rozegrana jako hipotetyczny bunt miast greckich przeciwko Macedonii. Jest to przyk?ad krtkiej rozgrywki w systemie DBA 2.2.

2 komentarzy

Obchody ?wi?ta Wojska Polskiego
Data: Pi± 12 Sie, 2005
W dniach 14-15 sierpnia w Warszawie w ramach obchodw ?wi?ta Wojska Polskiego odb?dzie si? organizowany przez Wojsko Polskie festyn

Festyn b?dzie zlokalizowany na terenie Placu Gier i Zabaw w Ogrodzie ?azienkowskim w
Warszawie. W czasie festynu Klub Historycznych Systemw Bitewnych przy Domu Wojska
Polskiego w Warszawie oraz firma Wargamer organizuj? turnieje gry Mein Panzer oraz szereg pokazw innych historycznych gier bitewnych (Modern Micro Armour oraz bitwy morskie z epoki Wojen Napoleo?skich).
Nagrody na turniej Mein Panzer sponsoruje Wargamer oraz Wydawnictwo Pruszy?ski i sp?ka.
W imieniu organizatorw serdecznie zapraszamy.

2 komentarzy