.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:35,
16 listopad 2018

Afryka Wschodnia 1914-1918
Data: Sob 01 Mar, 2008
Recenzja nowo?ci Bellony z serii Historyczne Bitwy

Ksi??ka opowiada o do?? ma?o znanym epizodzie Wielkiej Wojny, mianowicie tocz?cych si? niemiecko-brytyjsko-belgijskich walk we wschodniej Afryce

0 komentarzy

Jankesi przeciw Czerwonym Kurtkom
Data: Sob 23 Lut, 2008
Raport z bitwy rozegranej w realiach wojny ameryka?sko-brytyjskiej 1812-1814

Scenariusz starcia wzorowany by? na bitwie pod Nowym Orleanem (1814), gdzie znakomite oddzia?y brytyjskie musia?y uzna? wy?szo?? ameryka?skiej milicji.

0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w lutym
Data: Nd 17 Lut, 2008
Cykliczny artyku? o nowo?ciach wybranych wydawnictw

Mamy nowy miesi?c i nowy artyku? o nowo?ciach w tym miesi?cu. Niestety mo?na powiedzie?, ?e lista ksi??ek do opisania, jest tak samo krtka jak ten miesi?c...

0 komentarzy

Oprawcy z Katynia
Data: Sob 09 Lut, 2008
Recenzja ksi??ki rosyjskiego autora W?adimira Abarinowa

Za spraw filmu Wajdy temat sta? si? ostatnio ponownie g?o?ny. Spojrzenie rosyjskie na zbrodni? katy?sk? mo?e by? bardzo interesuj?ce, tym bardziej, ?e autor si?ga do nowych, nieznanych ?rde?.

0 komentarzy

Karny batalion
Data: Sob 02 Lut, 2008
Tym razem nie chodzi o ksi??k?, ale o film. Dok?adniej jest to recenzja 9-cio odcinkowego rosyjskiego serialu wojennego

Wkraczamy na nowe obszary recenzji, tym razem przygl?damy si? rosyjskiemu serialowi wojennemu pt. "karny batalion".

0 komentarzy

„Legion Polski” w wojnie secesyjnej
Data: Śr 23 Sty, 2008
Artyku? omawia ma?o znane epizody „polskie” z okresu wojny secesyjnej

Ten ciekawy artyku? omawia powstanie i dzia?ania tzw. „Legionu Polskiego”, nast?pnie brygady pu?kownika Krzy?anowskiego. Udzia? Polakw w wojnie secesyjnej na pewno zas?uguje na wi?ksz? uwag? dlatego z du?? satysfakcj? prezentujemy niniejszy tekst

0 komentarzy

I Warszawski Turniej Flames of War
Data: Śr 16 Sty, 2008
W imieniu organizatorw przekazujemy zaproszenie na imprez? oraz regulamin turnieju

Data: 19 stycznia 2008 godziny 9-16
Miejsce: Gimnazjum nr 2, ul. Narbutta 71
Op?ata za wst?p: 15 z?otych
Regulamin turnieju: Gramy w 2 edycj? Flames of War.

Obowi?zuje limit armii do 1000 punktw (i ani jednego wi?cej). Do gry dopuszczone s? armie z podr?cznikw 2 edycji do okresu Late War oraz armie z tego okresu opublikowane na stronie firmy Battlefront. Armie, dla ktrych listy armii na okres Late War nie s? dost?pne (ale s? dost?pne dla wcze?niejszych okresw) mog? zosta? dopuszczone do gry po wcze?niejszym uzgodnieniu z organizatorem turnieju tomasz.pieciukiewicz@gmail.com.

Ka?dy uczestnik jest zobowi?zany do posiadania czytelnej rozpiski i udost?pnienia jej do wgl?du swoim przeciwnikom. Wszystkie niejasno?ci (nieczytelna i/lub niewyra?na rozpiska) s? rozstrzygane na korzy?? przeciwnika.
Dobr par w pierwszej bitwie turnieju jest losowy (chyba, ?e wyzwa?o si? przeciwnika a on zgodzi? si? na walk? – tzw. „r?kawiczka”) – ka?da para b?dzie sk?ada? si? z jednego gracza Alianckiego i jednego gracza Osi. Je?li jedna ze stron konfliktu b?dzie liczniej reprezentowana, cz??? par b?dzie sk?ada? si? z graczy tylko jednej strony konfliktu. W drugiej bitwie gracze b?d? dobrani stronami wg. punktacji – najlepszy gracz Osi z najlepszym graczem Aliantw itd. – s?dziowie zastrzegaj? sobie prawo do wp?ywania w ograniczony sposb na dobr par w uzasadnionych wypadkach (gracze ju? grali ze sob?, trudno?ci z doborem terenw, pro?ba graczy itp.).

W ramach turnieju rozgrywamy 2 bitwy:
Bitwa #1 – Free For All
Bitwa #2 - Breakthrough
W misji Breakthrough, gdyby by? problem z ustaleniem, ktry z graczy jest stron? atakuj?c? (dwie kompanie tego samego typu), atakowa? b?dzie gracz, ktry zdoby? wi?cej punktw w bitwie 1. W razie remisu - tradycyjny rzut wykonany i interpretowany przez s?dziego. U?ywamy standardowej punktacji podr?cznikowej.
Ka?da bitwa trwa max. 3 godziny, z p?godzinn? przerw? mi?dzy bitwami.
S?dziowie turnieju: Tomasz „Pietia” Pieciukiewicz, Rafa? Szwelicki.
S?dzia ma zawsze racj?, nawet wtedy, gdy si? myli.
Gracze proszeni s? o przybycie przynajmniej 15 minut przed turniejem celem rejestracji.

Mile widziane wcze?niejsze przybycie...

0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w styczniu
Data: Sob 12 Sty, 2008
Pocz?tek nowego roku zapowiada si? ciekawie, bo te? mamy sporo zapowiedzi

Tym razem krtkie omwienie a? kilkunastu nowych tytu?w ksi??kowych, co chyba dobrze wr?y na ca?y rok. W odr?nieniu od grudnia tym razem jest w czym wybiera?, chocia? jak zwykle dominuje tematyka II wojny ?wiatowej.

0 komentarzy

Szczercw – Gry Borowskie 1939
Data: Nd 06 Sty, 2008
Recenzja dotyczy ksi??ki wydanej przez ma?o znane wydawnictwo Fundacja Polonia Militaris

Tym razem pod lup? bierzemy ksi??k? po?wi?con? epizodowi Wojny Obronnej w 1939 r – dzia?ania bojowe 30 DP i jej s?siadw. Wydawnictwo Fundacja Militaris specjalizuje si? w tematyce kampanii wrze?niowej.

0 komentarzy

?mier? Gwardii!
Data: Pon 24 Gru, 2007
Bitwa rozgrywana by?a w realiach letniej kampanii rosyjskiej 1812 r., wg systemu „Napoleon”

Jak si? okazuje napisanie dobrego raportu pobitewnego nie jest ?atw? spraw?, dlatego z du?? satysfakcj? prezentujemy kolejny tekst. Raport ten jest o tyle interesujacy, ?e wcale nie wyszed? spod pira zwyci?zcy.

0 komentarzy