.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:59,
16 listopad 2018

Plan wydawniczy GHQ
Data: Śr 11 Cze, 2008
Firma GHQ og?osi?a plan wydawniczy na 2008/2009

Firma GHQ og?osi?a niedawno plany wydawnicze na kolejne miesi?ce 2008 roku. Mimo wielu propozycji na l?dzie, w pwoietrzu i morzu, firma na pewno nie zadowoli wszystkich zainteresowanych bior?c pod uwag? zwyczajowe setki e-maili z propoozycjami "co nale?y zrobi?". Poni?ej plan wydawniczy firmy:
czerwiec 2008
GWS5 DD Cassin Class
GWS6 BB-22 Minnesota
SUN6 CA Maxim Gorkiy
N523 M1117 Guardian ASV
AC69 Polikarpov I-153
NAP55 Austrian 12 pdr Foot Artillery
TMB68 Log Home
TMB69 Barracks
TMB70 Bombed Mid East House
TMB71 Bombed Mid East Home
TMB72 Bombed Mid East Shop
TMB73 Bombed Mid East Store
TMB74 Bombed Mid East Shed (2)
TMB75 Bombed Mosque
TMB76 Single Span Truss Bridge
TMB77 Triple Span Truss Bridge
TMB78 Log Home w/ dormer

Sierpie? 2008
GWR6 BB Imperator Pavel
RC13 PGZ95 SPAAA
N524 MTVR - Mark 23 USMC Truck
AC70 Fi-156 Fiesler Storch
G526 PaK 43
NAP56 Hungarian Line Infantry 

Pa?dziernik 2008
GWS7 CS-1 Chester
UKN42 CA Canberra
W80 TOS-1 Buratino
N525 Gelaendewagen 250 ‘Wolf’
RC14 ZDF89 ATGM
AC71 NH-90
US92 US Paratroopers
US93 US Paratroopers Heavy Weapons
NAP57 Hungarian Grenadiers

Grudzie? 2008
GWR7 AC Rurik
UKN43 DD V-W classes
N526 Cougar 6x6 MRAP
RC15 Type 63A amphibious tank
G527 15cm sFH13/1 Lorraine (f)
IT28 75mm cannone da 75/27 modello
UK93 AEC Armoured Command Vehicle Dorchester
NAP58 Austrian 6 pdr Foot Artillery
G161 Nightfighter Kampgruppe
RA150 Romanian Combat Command

Stycze? 2009
GWS8 BB-38 Pennsylvania
GWB26 CV Furious
N527 M105 Deuce
RC16 130mm howitzer w/ SX190-7 prime mover
RC17 152mm howitzer w/ SX190-7 prime mover
AC72 de Havilland Mosquito FB Mk VI
UK94 Diamond T 4 ton truck
NAP59 Prussian 12 pdr Artillery

Firma ma zamiar wyda? tak?e modele prototypów sprz?tu bojowego istniej?cych jedynie w projektach (Wermacht ’47). 0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w czerwcu
Data: Wt 10 Cze, 2008
Jak co miesi?c zach?camy do obejrzenia nowo?ci i zapowiedzi wydawniczych

Niestety w zapowiedziach wida? wyra?nie nadej?cie wakacji, ale i tak kilka tytu?ów by? mo?e godnych jest Waszego zainteresowania.
0 komentarzy

Polska husaria w 15 mm
Data: Sob 31 Maj, 2008
Recenzja dotyczy rodzimych figur w skali 15 mm

Nowa recenzja pojawi?a si? dziale recenzji figur. Wi?cej szczegó?ów znajdziecie w artykule zatytu?owanym Polska husaria w 15 mm. Zapraszamy.0 komentarzy

Grenadier 2008
Data: Śr 14 Maj, 2008
Znane jest ostatecznie termin tegorocznego Grenadiera

14.06.2008 roku w godzinach 10:00 -19:00 w Domu Kultury ?ródmie?cie w Warszawie przy ul. Smolnej 9 odb?dzie si? III Warszawski Konwent Gier Strategicznych "GRENADIER".Organizatorzy obiecuj? szereg atrakcji bitewnych: na wodzie, w powietrzu i oczywi?cie na l?dzie. Zaplanowano tak?e pokazy grup rekonstrukcyjnych. B?dzie darmowe jedzenie i pami?tkowe koszulki. Konwent oczywi?cie po?wi?cony wy??cznie grom historycznym.W imieniu organizatorów oraz w?asnym serdecznie zapraszamy.0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w maju
Data: Nd 11 Maj, 2008
Jak zwykle polecamy nowo?ci, ktre mo?na znale?? w ksi?garniach w maju

Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego, przegl?du nowo?ci i zapowiedzi wydawniczych.0 komentarzy

Recenzja want
Data: Czw 24 Kwi, 2008
Recenzja want do modeli okr?tw ?aglowych

Recenzja want do modeli okr?tów ?aglowych produkcji Langton Miniatures0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w kwietniu
Data: Czw 10 Kwi, 2008
Kolejny przegl?d nowo?ci i zapowiedzi wydawniczych

Jak zwykle subiektywny wybór kilkunastu nowo?ci i zapowiedzi czo?owych wydawnictw w kraju, uzupe?niony aneksem „Ju? w ksi?garniach”.0 komentarzy

„Graj. Studiuj. Zwyci??aj. Zosta? strategiem w?asnej przysz?o?ci!"
Data: Nd 06 Kwi, 2008
Dni otwarte w Collegium Civitas 17 kwietnia 2008 r.

Na pro?b? organizatorów imprezy poni?ej szczegó?y.
W dniu 17 kwietnia 2008 r. odb?d? si? w Collegium Civitas, warszawskiej szkole wy?szej nauk spo?ecznych i politycznych, dni otwarte pod has?em „Graj. Studiuj. Zwyci??aj. Zosta? strategiem w?asnej przysz?o?ci!".
Collegium Civitas zaprasza maturzystów i licealistów na dni otwarte, podczas których b?d? mogli oni zapozna? si? z funkcjonowaniem szko?y, proponowanym przez ni? programem, kadr?, a tak?e procesem rekrutacyjnym. Partnerem dni otwartych w Collegium Civitas jest Wargamer, polska firma tworz?ca i dystrybuj?ca strategiczne gry planszowe. Dzi?ki zaanga?owaniu Wargamera uczestnicy dni otwartych dostan? tak?e szans? na to, aby graj?c pod opiek? pracowników Wargamera w gry strategiczne pozna? sposoby planowania sukcesu i osi?gania celów. Zagraj? w tym celu w:
Twilight Struggle - pojedynek pomi?dzy USA i ZSRR w okresie Zimnej Wojny,
Struggle of the Empires - walka o dominacj? militarn? i ekonomiczn? w okresie podbojów kolonialnych,
Wysokie Napi?cie - budowa sieci elektrycznych i elektrowni,
Shogun - zarz?dzanie rodem szlacheckim w ?redniowiecznej Japonii,
Railroad Tycoon - budowa sieci kolejowych w USA,
Im the Boss - handel aukcjami i udzia?ami w spó?kach,
Bootleggers - gra o produkcji i dystrybucji alkoholu w okresie prohibicji,
Joan of Arc - wojna stuletnia,
Hannibal Barkas - 2 wojna punicka i Hannibal u bram Rzymu,
Flames of War - symulacja star? z okresu II wojny ?wiatowej.
B?d? mieli tak?e okazj? uczestniczy? w przedpremierowym pokazie projektu „Ogniem i Mieczem", gry wojennej osadzonej w realiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów z XVII wieku.
Dni otwarte przybior? tak charakterystyczn? form? ze wzgl?du na to, ?e jednym z najwa?niejszych celów, realizowanych przez Collegium Civitas jako szko?? nauk spo?ecznych i politycznych, jest rozbudzanie strategicznego sposobu my?lenia w?ród studentów, zapoznawanie ich z mechanizmami negocjacji oraz sposobami rozwi?zywania sporów, a tak?e podejmowania dalekosi??nych, zoptymalizowanych decyzji.
Celem tworzenia programu nauczania zawieraj?cego takie tre?ci jest umo?liwienie studentom uzyskania praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania polityki. Studenci Collegium Civitas ucz? si? planowania i realizowania strategii i osi?gania celów bior?c udzia? w takich zaj?ciach, jak Gry polityczne, Teoria gier czy te? Studia Strategiczne, wcielaj?c si? w role polityków, dowódców wojskowych i m??ów stanu.
Dni otwarte odb?d? si? w siedzibie Collegium Civitas w Pa?acu Kultury i Nauki (XII p.), pl. Defilad 1, w dniu 17 kwietnia.0 komentarzy

Konkurs Wargamera
Data: Pon 10 Mar, 2008
Konkurs na nazw? dla historycznej gry bitewnej

Na pro?b? Wargamera informujemy o konkursie na nazw? gry osadzonej w realiach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej

Jak donosi firma WARGAMER od d?u?szego czasu pracuje ona nad wydaniem pierwszej na polskim rynku gry bitewnej. Nie chodzi tu o gr? planszow? czy komputerow? tylko prawdziwy bitewniak, na ktry b?d? si? sk?ada? podr?czniki, zestawy modeli do gry oraz makiet. Tematem gry s? konflikty jakie mia?y miejsce w XVII wieku pomi?dzy Rzeczypospolit? i jej s?siadami. W grze pojawi si? pocz?tkowo 6 armii: Rzeczypospolita, Rosja, Imperium Otoma?skie, Szwecja, Tatarzy oraz Kozacy Zaporoscy. Do ka?dej z armii pojawi si? od kilkunastu do kilkudziesi?ciu zestaww modeli

W tej chwili trwaj? intensywne prace zwi?zane z pisaniem podr?cznika, tworzeniem grafik, rze?bieniem, produkcj? modeli etc. W realizacj? projektu zaanga?owany jest zesp? sk?adaj?cy si? z graczy odpowiedzialnych za tworzenie zasad systemu, grafikw, rze?biarzy oraz historykw. Zesp? jest wspierany przez liczn? grup? testerw.

By? mo?e wyda si? to zabawne, ale jednym z najwi?kszych problemw na jakie natkn?? si? zesp? pracuj?cy nad gr? jest... wybranie odpowiedniej nazwy. W tej chwili roboczo nadano grze nazw? „Projekt Ogniem i Mieczem” (OiM). Z pewnych wzgl?dw nazwa ta cho? pasuje klimatem do realiw gry nie mo?e jednak zosta? u?yta. Dlatego te? autorzy gry zwracaj? si? o pomoc do Was czyli potencjalnych graczy.

Regulamin konkursu:

1. Jaka winna by? idealna nazwa dla systemu? Oto kilka wskazwek:

Nazwa gry powinna si? kojarzy? z okresem jakiego dotyczy.
Nazwa winna dobrze t?umaczy? si? na j?zyk angielski.
Nazwa winna wpada? w ucho i po prostu dobrze brzmie?.

2. Prosimy o przesy?anie maksymalnie 3 propozycji od jednej osoby.

3. Propozycje winny by? ponumerowane zgodnie z tym jak autor propozycji je ocenia (najlepsza z numerem 1 – najs?absza z numerem 3).

4. Je?li t? sama propozycj? zg?osz? 2 lub wi?cej osb rozstrzyga? b?dzie miejsce na jakim propozycja ta zosta?a zg?oszona przez jej autora.

5. Osoby zainteresowane wzi?ciem udzia?u w konkursie prosimy o nadsy?anie propozycji na adres kontakt@wargamer.pl. Propozycje prosimy nadsy?a? do 30 marca br.

Oczywi?cie konkurs jest z nagrodami. Si?? rzeczy nagroda b?dzie wy??cznie dla 1 osoby, ktrej propozycje zaakceptujemy. Nagrodami b?d?:

1.Zestaw modeli: „Chor?giew husarii” – po rozstrzygni?ciu konkursu
2.Podr?cznik do gry - po ukazaniu si? podr?cznika
3.Nazwisko zwyci?zcy b?dzie figurowa?o w podr?czniku jako autor nazwy do systemu.

Serdecznie zapraszamy do zabawy.


Projekt Ogniem i Mieczem w akcji


2 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w marcu
Data: Sob 08 Mar, 2008
Wybrane nowo?ci wydawnicze w marcu

Jak zwykle bierzemy pod lup? zapowiedzi wydawnicze na marzec, cz??? ksi??ek to faktycznie nowo?ci, inne ju? zapewne mo?na znale?? w ksi?garniach.

0 komentarzy