.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Kluby:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:54,
19 paĽdziernik 2018

Pracownia Bia?o??ckiego O?rodka Kultury w Warszawie
Data: Pon 28 Mar, 2005

Pracownia Mikromodelarstwa i Historii Wojskowo?ci istnieje od 1998 roku w ramach Bia?o??ckiego O?rodka Kultury w Warszawie. Podobnie jak Pracownia STRATEG, przeznaczona jest g?wnie do osb rozpoczynaj?cych dopiero sw? przygod? z wargamingiem, a dominuj?c? grup? wiekow? stanowi m?odzie? szk? podstawowych, gimnazjalnych i ?rednich.

Wprowadzenie w wargaming rozpoczynamy od szko?y mikromodelarstwa: prowadzimy nauk? budowy elementw terenu i kompletnych makiet, dalej wykonania, malowania i sposobw wyko?cze? modeli sprz?tu oraz figur ?o?nierzy z r?nych okresw historycznych. Przy wykorzystaniu wykonanych elementw mo?na rozpocz?? w?a?ciwy wargaming, czyli rozgrywanie strategicznych, historycznych gier wojennych. U?ywany system jest dostosowany do wieku i potrzeb osb pocz?tkuj?cych, pozwala na odtworzenie star? w skali taktycznej lub operacyjnej. Bitwy toczone na makietach plastycznych (wykonanych przez uczestnikw Pracowni) odznaczaj? si? widowiskowo?ci? trudn? do osi?gni?cia przy pomocy samych pojedynczych elementw nastawnych stosowanych w innych systemach. Opcje kampanijne systemu oraz wykonane w Pracowni mapy pozwalaj? na przeprowadzenie kampanii, wymagaj?cej od uczestnikw umiej?tno?ci czytania map i pracy sztabowej. G?wne dzia?y zainteresowa? to okres II Wojny ?wiatowej, okres wojen napoleo?skich i ?redniowiecza.

W zaj?ciach mo?e uczestniczy? po kilkana?cie osb jednocze?nie, kilkadziesi?t osb korzysta z Pracowni w ci?gu tygodnia. Pracownia mie?ci si? w Szkole Podstawowej nr 344 im. Powstania Warszawskiego przy ulicy Erazma z Zakroczymia 15. Do wy??cznej dyspozycji Pracowni pozostaje obszerna sala (ok. 50m2), zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, czwartki i pi?tki w godzinach 17.00-20.00. Szczeg?y mo?na znale?? pod adresem http://www.bok.waw.pl/sekcjamodele.php

Profesjonalny zesp? instruktorski, wywodz?cy si? z Pracowni Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej na Woli, posiada ju? niemal ?wier? wieku do?wiadcze? w zakresie mikromodelarstwa, historii wojskowo?ci i wargamingu. S?u?ymy pomoc? w poszukiwaniu ?rde? historycznych, niezb?dnej ikonografii b?d? dokumentacji zdj?ciowej, czy wreszcie organizacji i struktury wojsk w wybranych okresach historycznych. Jeste?my otwarci na wszelkie formy wsp?pracy, wymian? informacji, czy nieznane nam systemy wargamingu historycznego. Z definicji nie jeste?my zainteresowani systemami niehistorycznymi. Ch?tnych zapraszamy do uczestnictwa w zaj?ciach.

Kontakt z zespo?em instruktorskim jest mo?liwy bezpo?rednio w godzinach zaj?? b?d? poprzez adresy tomasz.kowalczyk8@neostrada.pl oraz jacekbajer@onet.pl.Komentarze

Czw 25 Maj, 2006 tomek napisa:
Dodatkowo mo?na kontaktowa? si? z prowadz?cym pracowni?instruktorem Tomaszem Kowalczykiem pod adresem: tomasz.kowalczyk8@neostrada.pl


Dodaj komentarz