.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Kluby:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:47,
19 paĽdziernik 2018

Pracownia STRATEG Domu Kultury ?rdmie?cie w Warszawie.
Data: Pi± 19 Lis, 2004

Pracownia, która znajduje si? na ulicy Kredytowej 6 m 73 (wcze?niej Mokotowska 55), istnieje od 2000 roku w ramach Domu Kultury ?ródmie?cie w Warszawie. Jej dzia?alno?? skierowana jest g?ównie do osób rozpoczynaj?cych dopiero sw? przygod? z wargamingiem, a dominuj?c? grup? wiekow? stanowi m?odzie? gimnazjalna i szkó? ?rednich.

Wprowadzenie w wargaming rozpoczynamy od szko?y mikromodelarstwa: prowadzimy nauk? budowy elementów terenu i kompletnych makiet i elementów nastawnych terenu, dalej wykonania, malowania i sposobów wyko?cze? modeli sprz?tu oraz figur ?o?nierzy z ró?nych okresów historycznych. Przy wykorzystaniu wykonanych elementów mo?na rozpocz?? w?a?ciwy wargaming, czyli rozgrywanie strategicznych, historycznych gier wojennych. U?ywane systemy s? dostosowane do wieku i potrzeb osób pocz?tkuj?cych, pozwalaj? na odtworzenie star? w skali taktycznej lub operacyjnej. Bitwy toczone na makietach odznaczaj? si? widowiskowo?ci? trudn? do osi?gni?cia przy pomocy gier planszowych. Opcje kampanijne systemów oraz wykonane w Pracowni mapy pozwalaj? na przeprowadzenie niewielkiej kampanii, wymagaj?cej od uczestników umiej?tno?ci czytania map i pracy sztabowej. U?ywamy nast?puj?cych systemów:

  • Autorski system rozgrywania star? w okresie II Wojny ?wiatowej


  • DBA


  • Napoleonic Warfare


  • Scramble


  • Red Baron


  • Zmierzch ?agli


  • GI Commander


  • Trafalgar
W zaj?ciach w Pracowni jednorazowo mo?e uczestniczy? nawet kilkana?cie osób, podczas gdy kilkadziesi?t osób korzysta z Pracowni w ci?gu tygodnia. Do wy??cznej dyspozycji Pracowni pozostaje lokal o powierzchni oko?o 100 metrów kwadratowych, na który sk?adaj? si? 3 sale z pe?nym zapleczem socjalnym. Koszt zaj?? wynosi 30z?/miesi?c, odbywaj? si? w poniedzia?ki, ?rody i pi?tki w godzinach 16.30-20.30. W soboty, od godziny 9.00 do 13.00 lub do ostatniego ch?tnego.Bli?niacza pracownia (GROT) funkcjonuje od grudnia 1998 roku przy Szkole Podstawowej nr 314 przy ul Porajów (Warszawa Tarchomin). Zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, czwartki i pi?tki w godzinach 17.00-20.00. Szczegó?y mo?na znale?? pod adresem http://www.bok.waw.pl/sekcjamodele.php?rodowisko zwi?zane z obiema pracowniami by?o inicjatorem pierwszej i co roku przygotowuje kolejne edycje Warszawskiego Konwentu Gier Strategicznych „Grenadier" www.grenadier.wargamer.plProfesjonalny zespó? instruktorski, wywodz?cy si? z Pracowni Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej na Woli, posiada ju? ponad ?wier? wieku do?wiadcze? w zakresie mikromodelarstwa, historii wojskowo?ci i wargamingu. S?u?ymy pomoc? w poszukiwaniu ?róde? historycznych, niezb?dnej ikonografii b?d? dokumentacji zdj?ciowej czy wreszcie organizacji i struktury wojsk w wybranych okresach historycznych. Jeste?my otwarci na wszelkie formy wspó?pracy, wymian? informacji czy nieznane nam systemy wargamingu historycznego. Z definicji nie jeste?my zainteresowani systemami niehistorycznymi. Ch?tnych zapraszamy do uczestnictwa w zaj?ciach.Kontakt z zespo?em instruktorskim obu pracowni jest mo?liwy bezpo?rednio w godzinach zaj??, telefonicznie (Tomasz Kowalczyk, tel. 785 202 379) b?d? poprzez adresy tk1815@wp.pl oraz jacekbajer@onet.pl


Komentarze

Nd 18 Lut, 2007 tygrys42 napisa:
djorame widzia?em grarulacje.wspania?a godna uznania ?ycze dalszych wspania?ych o??gni??.przyjaciel tygrys42

Wt 28 Mar, 2006 Go?? napisa:
Dodatkowo mo?na kontaktowa? si? z prowadz?cym pracownie: tomasz.kowalczyk8@neostrada.pl

Aktualnie przed pracowni? chyba jedno z najwa?nieszych wyzwa? w historii jej dzia?alno?ci - organizacja pierwszego w Polsce Warszawskiego Konwentu Gier Strategicznych "GRENADIER".
Dodatkowym elementem tego wydarzenia b?dzie rekonstrukcja (makieta plastyczna) zamachu na Dodc? SS i Policji na Dystrykt Warszawski Franza Kutschere.


Dodaj komentarz