.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Kluby:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:42,
19 paĽdziernik 2018

Ma?opolska Grupa Wargamingowa
Data: Czw 04 Lis, 2004

Ma?opolska Grupa Wargamingowa spotyka si? regularnie w Niepo?omicach od 2002 roku. W g?wnej mierze opiera si? na by?ych graczach istniej?cego do 2001 roku klubu wargamingowego przy Domu Kultury "Strych" na ul. Masarskiej w Krakowie. Wi?kszo?? z nas od kilkunastu lat zajmuje si? wargamingiem i modelarstwem, mamy te? za sob? do?wiadczenia kilku wystaw modelarskich i pokazw wargamingu. ??czy nas zami?owanie do historii i ch?? grania w?a?nie w systemach historycznych.

G?wne okresy zainteresowa? to XVII wiek, okres wojen napoleo?skich i II Wojna ?wiatowa. Aktualnie najcz??ciej korzystamy z "Wojen Napoleo?skich" Newbury Rules (patrz opis przepisw), ktry najlepiej ze sprawdzonych przez nas systemw umo?liwia odtworzenie walk na poziomie taktycznym, od poziomu kompanii po poziom korpusu w??cznie. Tak du?a elastyczno?? systemu pozwala na korzystanie z niego tak?e w trakcie dzia?a? na mapie - st?d mo?liwo?? realizacji kilku kampanii, prowadzonych w ci?gu ostatnich lat wsplnie ze ?rodowiskiem warszawskim i wiede?skim.

W odr?nieniu od pracowni istniej?cych przy Domach Kultury do bitew wykorzystujemy nie makiety, lecz wykonywane samodzielnie elementy nastawne (zobacz galeria bitwy). Mimo mniejszej plastyczno?ci pola bitwy w porwnaniu z makiet?, pozwala to jednak na wi?ksze zr?nicowanie pola bitwy i umo?liwia wierne odwzorowanie terenu zgodnie z map?. Ten ostatni element jest kluczowy w rozgrywanych przez nas kampaniach, ktre ??cz? zabaw? na mapie z rozgrywk? bitewn?.

U?ywamy figur metalowych 20mm i 28 mm lub plastikowych w skali 1:72, dost?pnych na rynku firm modelarskich. Cz??? z nas wykonuje samodzielnie figury metalowe dla potrzeb wewn?trznych oraz w celach komercyjnych. Dotyczy to szczeglnie okresw s?abiej reprezentowanych w ofertach firm, np. XVII wieku na ziemiach polskich. Podobnej skali (teren, modele) u?ywamy w dzia?aniach w innych okresach historycznych.

Dysponujemy sal? wielko?ci ok. 40 metrw kwadratowych, z ktrej, po uzgodnieniu, mo?na korzysta? w weekendy praktycznie bez ogranicze?. Nie prowadzimy sta?ych zaj?? w tygodniu na wzr zorganizowanych klubw czy pracowni. Jeste?my grup? pasjonatw licz?c? oko?o 10 osb i spotykamy si? po wcze?niejszym umwieniu. Jeste?my otwarci na wszelkie formy wsp?pracy, wymian? informacji czy nieznane nam systemy wargamingu historycznego.

Zainteresowanych bli?szymi informacjami, b?d? udzia?em w naszych spotkaniach, prosimy o kontakt z Robertem Kowalskim poprzez adres kamp1813@wp.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz