.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Kluby:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:36,
19 paĽdziernik 2018

Warszawski Klub Wargamingowy "YELONKI"
Data: Czw 04 Lis, 2004

Rys informacyjny

Nasz Klub powsta? 20.02.1988 roku i data ta jest oficjalnym ?wi?tem klubowym. Powstanie Klubu zapocz?tkowane zosta?o odej?ciem grupy osb z Pracowni Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej (PMiHW), dzia?aj?cej przy M?odzie?owym Domu Kultury na warszawskiej Woli. Odej?cie to nast?pi?o na skutek konfliktu z kierownictwem pracowni, zwi?zanym z r?nic? zda? na temat funkcjonowania okresw wargamingowych w odniesieniu do realiw historycznych, brakiem jakiejkolwiek mo?liwo?ci rozwoju w nurtach innych ni? wcze?nie obowi?zuj?cy oraz kompletnie odmienn? filozofi? i postrzeganiem wargamingu historycznego jako takiego.

Na pocz?tku nasz? dzia?alno?? prowadzili?my pod nazw?: Mikromodelarski Klub Hobbystw Przy Sp?dzielni Mieszkaniowej "Grczewska". W ramach naszych dzia?a? brali?my udzia? w wielu krajowych wystawach i konkursach modelarskich, podczas ktrych uda?o nam si? osi?gn?? wymierne sukcesy (liczne nagrody, dyplomy, premiowane miejsca w wybranych kategoriach). W roku 1998 zmienili?my nazw? na: Warszawski Klub Wargamingowy "Yelonki", natomiast od 01.01.2006. roku Klub przyj?? nazw?: Warszawski Klub Mi?o?nikw Historii i Historycznych Gier Strategicznych "YelonkY", pod ktr? to nazw? dzia?a w chwili obecnej.

Zajmujemy si? modelarstwem wojskowym l?dowym (skala 1:72/76 oraz 1:300) oraz morskim (skala 1:2400), szeroko rozumian? histori? wojskowo?ci oraz wargamingiem historycznym.

W naszej dzia?alno?ci skoncentrowali?my si? na nast?puj?cych okresach historycznych:

  • wojny w?oskie (XV/XVI w.)
  • wojny polsko-szwedzkie/rosyjskie/tureckie XVII w.
  • Wojna Trzydziestoletnia (okres "szwedzki")
  • Wojna o Sukcesj? Hiszpa?sk?
  • Wielka Wojna P?nocna
  • wojny napoleo?skie
  • Wojna Secesyjna
  • I Wojna ?wiatowa (rok 1914)
  • II Wojna ?wiatowa (kampania wrze?niowa, Francja 1940, Afryka Pn. 1941-42, Tunezja, front wschodni 1942-44)


Okresem sztandarowym jest epoka napoleo?ska oraz druga wojna ?wiatowa (front wschodni oraz Afryka Pn.).

Swoje starcia rozgrywamy na stole plastycznym (pod?odze) z nastawnymi elementami terenu. Oczywi?cie, je?li kogo? interesuj? inne okresy historyczne, to jeste?my jak najbardziej otwarci. Ka?dy mo?e do nas przyj??, do??czy? si? do nas i zaproponowa? co? nowego. Nie mamy pod tym wzgl?dem ?adnych ogranicze?.Filozofia

Jako Klub reprezentujemy troszeczk? inne podej?cie do wargamingu, ni? powszechnie si? to spotyka. Sami sobie tworzymy przepisy do poszczeglnych okresw historycznych. Uwa?amy, ?e nie ma sensu korzysta? z rozbudowanych przepisw ?ci?ganych z zachodu, gdy? ich obj?to?? oraz stopie? skomplikowania i "zbiurokratyzowania" zabija ca?e pi?kno wargamingu. Wed?ug nas przepisy s? tylko narz?dziem do realizacji wyznaczonego celu i powinny by? maksymalnie uproszczone. Z tego te? powodu nasze w?asne przepisy s? krtkie i tre?ciwe. Reguluj? podstawowe parametry techniczne walk. Nie opisuj? w sposb encyklopedyczny wszystkich mo?liwych sytuacji, jakie mog? zaistnie? na polu walki, gdy? uwa?amy, ?e to nie ma sensu. Wszystkiego i tak si? nie da w przepisach uj??, wi?c po co tworzy? opas?e tomiska? Sytuacje konfliktowe regulujemy na drodze wzajemnych uzgodnie?, czynnika losowego, lub w skrajnych przypadkach - arbitra?u rozjemcy. Z tego te? powodu nasze przepisy s? przepisami uznaniowymi i jako takie absolutnie nie nadaj? si? do walk turniejowych. Wymagaj? od uczestnikw gier olbrzymiej wiedzy historyczno-wojskowej, sporej dawki tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Ale to wszystko wynika z naszej filozofii postrzegania wargamingu. Dla nas wargaming to nie turniej szachowy, w ktrym ka?dy gracz stara si? za wszelk? cen? wygra?. Dla nas najwa?niejsze jest to, aby za pomoc? gier odzwierciedli? w sposb jak najbardziej prawdopodobny (oczywi?cie w ramach naszej wiedzy i mo?liwo?ci) realia pl bitewnych w poszczeglnych epokach. Wygrana schodzi na dalszy plan, cho? zawsze zwyci?stwo jest rzecz? przyjemn?. Ale przecie? nie za wszelk? cen?!

Dzi?ki takiemu podej?ciu mo?emy si? bardziej skoncentrowa? na tym, co nas w wargamingu fascynuje. Nie jest to czysto techniczny aspekt walk (cho? to te? jest bardzo wa?ne), ale aspekt psychologiczny, czyli morale oddzia?w, orientacja i motywacja dowdcw na r?nych szczeblach, ich potencjalna reakcja na sytuacje nag?e. Uwa?amy, ?e to w?a?nie czynniki psychologiczne w po??czeniu z rozkazodawstwem maj? najciekawszy wp?yw na przebieg walk.Speedgaming

Speedgaming jest form? wymy?lonych przez nas prostych gier taktycznych, rozgrywanych na szachownicy, ale opartych na realiach poszczeglnych okresw historycznych. Zalet? tego typu gier jest ich prostota oraz szybko?? rozgrywania. Nie wymagaj? skomplikowanych przygotowa?, map, arbitrw, rozleg?ej wiedzy ani setek godzin wolnego czasu. S?u?? nam jako sympatyczny przerywnik mi?dzy du?ymi, czasoch?onnymi bitwami czy kampaniami.Kontakt

Nasz Klub ma siedzib? w Warszawie. Niestety, nie posiadamy adresu korespondencyjnego.

Adres siedziby:

Warszawski Klub Mi?o?nikw Historii
i Historycznych Gier Strategicznych "YelonkY"
ul. Szobera 2 lokal 60 (piwnica)


Zaj?cia odbywaj? si? w pi?tki w godz. 19.00 ? 23.00.

Je?li kogo? zainteresowa?a dzia?alno?? naszego Klubu, je?li kto? chcia?by uzyska? bardziej szczeg?owe informacje, je?li komu? spodoba?a si? nasza filozofia lub chcia?by zaprezentowa? w?asne podej?cie albo inne systemy - serdecznie zapraszamy do wsp?pracy.Kontakt poprzez:

Adam Lewandowski
tel. 0 602 231 491
e-mail: adam_le@wp.pl
www: http://www.gryhistoryczne.waw.plKomentarze

Wt 28 Wrz, 2010 Adam II napisa:
Nowy adres naszego forum:
http://www.gryhistoryczne.waw.pl/forum/

Nowy adres naszej strony klubowej:
http://www.gryhistoryczne.waw.pl

Zapraszam!

Pon 19 Lis, 2007 Robert napisa:
Ostatnio uruchomiono te? oficjaln? stron? Klubu Yelonky:
http://www.gryhistoryczne.pl/index.html

Śr 09 Maj, 2007 rrober napisa:
Adres naszego Forum:

www.yelonky.fora.pl

Czw 09 Gru, 2004 rrober napisa:
Jeste?my otwarci na wszystkie okresy historyczne - od staro?ytno?ci do wsp?czesno?ci, zarwno w aspekcie wymiany informacji, jak i wargamingu. Zapraszamy do wsp?pracy wszystkich zainteresowanych zarwno histori? wojskowo?ci, jak i modelarstwem i wargamingiem.


Dodaj komentarz